Biobränsle i allmänhet, och särskilt stråbränslen, innehåller relativt stora mängder kalium. Under pyrolysen avgår en del av kaliumet från bränslet och kan i form av kaliumsalt fastna på partiklar och metallytor. I storskaliga
anläggningar är det problematiskt om partiklar, till följd av en klibbig beläggning av kalium, klumpar ihop sig och stör strömningsförhållandena. Beläggningar på metallytor kan orsaka korrosion, vilket småningom kan leda
till dyrbara reparationsarbeten. Vetskapen om vilka faktorer som avgör kaliumavgången från bränslet, är viktig för optimeringen av en storskalig anläggning. I denna avhandling studeras kaliumavgången från träpartiklar.
Även effekten av att tvätta bort kaliumet ur stråbränsle före pyrolysen studeras, liksom att variera ammansättningen av stråets gödningsmedel.

De ovan nämnda kaliummätningarna har skett i laboratoriet med principen ytjonisation, varvid kaliumatomer joniseras och kan mätas som en ström. Det är av vikt att kunna kontrollera koncentrationen av kalium i förbrännings-anläggningen och ibland vill man snabbt kunna agera om
koncentrationen stiger. I denna avhandling beskrivs därför också ett instrument som mäter koncentrationen av kalium genom ytjonisation. Instrumentet har använts i både trycksatta anläggningar och anläggningar vid atmosfärtryck. Som bränsle har kol, träflis, byggavfall och olja använts,
och instrumentet har visat sig uppfyllda högt ställda krav på känslighet och funktion.

Kent Davidsson, Institutionen för kemi, disputera för att avlägga filosofie, doktorsexamen i kemi, med inriktning mot fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Biofuel pyrolysis and on-line alkali
measurements”. Disputationen äger rum fredagen den 1 februari 2002 kl. 10.15, i sal KB, Kemihuset, Chalmersområdet, Göteborg.

Kent Davidsson, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi, Fysikalisk kemi, Telefon: 073-989 99 99, 031-772 31 16
E-post: kd@phc.gu.se

Tanja Thompson, Informatör, Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap, Box 460, 405 30 Göteborg, Telefon: 031-773 4857, E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851