I en ny doktorsavhandling vid LTH gör Stefan Svensson en ansats för att skapa en teoribildning kring räddningstjänstens operativa problem. På fredag 27 september disputerar han vid Avdelningen för brandteknik på av-handlingen ”The Operational Problem of Fire Control”.

Arbetet bygger på en rad storskaliga experiment där olika åtgärder har undersökts. Experimenten omfattar brandsläckning och brandgasventilation, d v s håltagning och användning av fläktar för att få ut värme och brandgaser ur brinnande byggnader.

– Jag har skrivit en lärobok för räddningstjänsten om bl a övertrycksventialtion där man blåser in frisk luft i en brinnande byggnad så brandmännen kan arbeta ”med vinden i ryggen” även inne i en byggnad – vilket gjort på rätt sätt fungerar bra även om det i och sig också försörjer elden med syre, säger Stefan Svensson.
Från experimenten har slutsatser kunnat dras om bland annat högtrycksbrandsläckning, något som nyligen införts bland annat vid Räddningstjänsten i Landskrona.

– Fördelarna med högtryckssystem, till skillnad mot de system som normalt används inom svensk räddningstjänst, är bland annat att man minskar angreppstiden (tiden till dess själva släckningsarbetet kan påbörjas) då man slipper koppla slangar. Dessutom är släckeffekten till följd av det högre trycket något annorlunda och i många fall bättre än för motsvarande låg-trycks-system, menar författaren.

Genom experiment har Stefan påvisat en del grundläggande taktiska principer. Det handlar om vikten av att göra åtgärder vid rätt tidpunkt och på rätt plats, dessutom vikten av att insatserna samordnas genom en tydlig ledning. Det kan vara viktigt att bygga kvalitativa och kvantitativa modeller av räddningsinsatser.

– Jag har gjort en modell över insatsen och ”provskjutit” den i utbildningen ett par år. Det kan visa vilka parametrar som är de avgörande.

Brandmannayrket bygger traditionellt mest på erfarenhet men nu sker en från början omdebatterad ”akademisering”, mycket genom brand-ingenjörs-utbildningen vid LTH, där Stefan själv började 1987, det andra året utbildningen bedrevs.

Handledare har professor Göran Holmstedt och adjungerade professorn Lars Fredholm vid LTH varit.

Disputationen sker på fredag 27/9 kl 10.15 i sal V:B på V-huset, LTH. Stefan Svenson är anställd på Räddningsskolan i Revinge, där han kan nås på 046-23 35 76 eller 070-424 76 08, epostadress: stefan.svensson@srv.se, se även hans personliga hemsida: www.eld.nu