Ekoparken, området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholms, Solna och Lidingö kommuner, är vårt lands hittills enda nationalstadspark. Den tillkom 1995 med syfte att bevara och vårda områdets unika natur-, kultur- och rekreationsvärden.
-Det tätortsnära läget gör att parken är utsatt för ett stort exploateringstryck för bebyggelse, trafikanläggningar och andra verksamheter. Det har nu gått drygt sju år sedan lagstiftningen trädde i kraft och det är därför angeläget att utvärdera effekterna av den, säger Britt Olofsdotter, informationschef på forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas.
-Ur studierna i boken kan vi dra lärdomar för såväl Ekoparkens framtida förvaltning och bildandet av nya nationalstadsparker som eventuella förändringar i lagstiftningen.

För mera information kontakta huvudförfattarna
Peter Schantz är medicine doktor och högskolelektor i Rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik och idrottshögskolan samt Karolinska institutet, tel 08-402 22 98, 08-16 14 64
Lennart Holm är professor emeritus i arkitektur och f d generaldirektör vid Statens planverk, tel 08 756 19 72

Pressbilder för fri användning finns på http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/Pressbilder%20Nat.htm

Kontakta Maria Guminski, tel 08 775 4008, e-post maria.guminski@formas.se om du vill ha ett recensionsexemplar av
Nationalstadsparken – ett experiment i uthållig utveckling
Studier av värden, lagtillämpning och utveckling
Red Peter Schantz & Lennart Holm. Författare: Fil mag Daniela Fröberg, fd JO Bengt Hamdahl, doktorand Katarina Löfvenhaft och professor Staffan Westerlund

Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Britt OLOFSDOTTER
Informationschef
Box 1206, SE-111 82 Stockholm,
Tel: +46 8 775 4007, Fax: +46 8 775 40 05

www.formas.se