Östergötlands läns landsting var 1989 ett av de första i landet som startade en sjuksköterskeledd astmamottagning. Denna följdes av flera, och av ett särskilt vårdprogram för astma och allergi. Idag har de allra flesta vårdcentraler i Östergötland en sjuksköterskeledd astmamottagning.

Malou Lindberg, som själv startade en astmamottagning i Mantorp 1994, har gjort en systematisk utvärdering av mottagningarnas effekter både för patienter och sjukvård. Hon har bland annat följt upp astmapatienterna i Mantorp under ett år och jämfört deras lungfunktion, astmasymtom och upplevelse av kunskap om sin sjukdom och dess behandling före och efter kontakten med astmamottagningen. Hon har också studerat eventuella skillnader på gruppnivå vad det gäller symtom, besöksfrekvens och kvalitet mellan vårdcentraler med och utan astmamottagningar i regionen Jönköping-Kalmar-Östergötland. Utvärderingen pekar mot att astmamottagningar ger positiva effekter.

Patienterna är också i regel mycket nöjda med astmamottagningarna.

– Patienterna vill ha trygghet i vården, säger Malou Lindberg. Genom mottagningarna blir de kallade regelbundet, de träffar samma personal som är specialutbildad på området, de har lätt att nå fram med eventuella frågor, och de får upprepad och regelbunden information och därigenom ny kunskap om sin sjukdom.

Hon har även jämfört direkta- och indirekta kostnader (inläggningar, sjukbesök och sjukskrivning) för personer med astma på vårdcentraler med och utan astmamottagning. Jämförelsen tyder på att astmamottagningarna är effektiva också rent ekonomiskt.

– Ett skäl är att besök hos sjuksköterskor är billigare än läkarbesök. Ett annat är att patienter som får mer kunskap om sin sjukdom och dess behandling troligen blir mer ”följsamma” i sin medicinering och egenvård. Därigenom stabiliseras sjukdomen och försämringsperioderna blir färre, vilket bör sänka kostnaderna på lång sikt.

Avhandlingen heter Asthma nurse practice in primary health care.
Quality, costs and outcome. Disputationen äger rum den 9 november.
Malou Lindberg träffas på tel. 0142-780 18.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: