Olika yrkesroller inom sjöfartsnäringen måste arbeta närmare varandra och ha bättre kunskap om varandras problem. Ett bättre samarbete kan uppnås på ett effektivt sätt om utbildning och forskning inom sjöfartens logistik, fartygens konstruktion och utformning och inom fartygens drift integreras i en gemensam nationell och internationell
sjöfartshögskola. Genom att överföra resurserna från KTH kommer utbildning av sjöbefäl, skeppsbyggare och experter inom sjöfart och logistik att erbjudas under samma tak. En professur i skeppsteknik kommer att inrättas på Sjöfartshögskolan och man kommer att bygga upp
magister- och forskarutbildning samt forskning inom skeppsteknik och sjösäkerhetsområdet.

– Vår tid präglas av hårdnande konkurrens om medel för undervisning och forskning, där stordriftsfördelar med större studerandegrupper och effektivare forskningskluster utnyttjas i allt högre grad. Då blir koncentrationen av resurser viktigare än tidigare. Det blir också viktigare att specifika branscher aktivt tar del i utbildnings- och forskningsfrågor och att branschen är beredd att löpande stödja sådana verksamheter, säger Bernt Rönnäng rektor på Chalmers Lindholmen.

– Göteborg är Sveriges sjöfartsstad på ett sätt som blivit alltmer accentuerat de senaste tio åren. I Göteborg har sjöfarten ett regionalt stöd som markant skiljer sig från t ex Stockholm, säger Olle Rutgersson professor i skeppsteknik, KTH. Genom samverkan mellan KTHs och Sjöfartshögskolans resurser kommer möjligheterna att bidra i
tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningsprojekt att bli unika.

Ett nära samarbete med utvecklingsföretag i Göteborg som SSPA, Mariterm och Sjöfartens analysinstitut förväntas ytterligare förstärka effektiviteten i utbildnings- och forskningsarbetet.

För kompletterande information, kontakta
Bernt Rönnäng, rektor Chalmers Lindholmen, tel 031-772 2730
Olle Rutgersson, professor Skeppsteknik Kungliga tekniska högskola, KTH, tel 08-790 7520

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512