I mars 2018 invigdes VTI:s Cykelcentrum – det nationella kunskapscentret med uppgift att forska och utbilda om cykling. Mycket har hänt under dessa fem år för att höja kunskapsnivån om cykling.

Cykelcentrum utgör en viktig plattform för samverkan mellan akademin och dem som arbetar praktiskt med cykling, så att forskningen fokuserar på rätt saker och kommer till nytta i praktiken.

– Med höga ambitioner om ökad cykling, kommer också behovet av långsiktig kunskapsuppbyggnad att bli alltmer tydligt. Här har Cykelcentrum en viktig roll att fylla, säger Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum.

Samverkan akademiska parter emellan har främjats genom Cykelcentrums nätverk för nationella cykelforskare och cykeldoktorander. Kontaktnätet utanför landets gränser har också växt successivt bland annat genom medverkan i Cycling Industries Europe och nätverket Cycling Knowledge Europe tillsammans med Cykelcentrums motsvarigheter från andra europeiska länder.

Cykelcentrum har haft ett antal strategiska projekt som initierat nya forskningsområden genom sammanställningar av kunskap, omvärldsanalyser och forskningsstudier.

Tre doktorandprojekt med cykling i fokus har kommit i gång vid VTI sedan Cykelcentrum invigdes. Först ut var Guillermo Pérez Crus projekt om modellering av cykeltrafik, därefter Martin Larssons projekt om beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor, inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Annika Ottos doktorandarbete handlar om cykellogistik och dess möjligheter att öka i urbana varu- och godstransporter samt dess utmaningar och hinder, inom projektet CUBA, Cykellogistik i urbana områden.

Cykelcentrums välbesökta webbinarier har varit och är ett forum där forskare och praktiker kan mötas. Helt nystartad är VTI-podden Cykelcentrum som innehåller samtal med forskare om hur ökad och säker cykling kan bidra till lösningen av många samhällsproblem. Kompetensen inom branschen håller på att stärkas ytterligare genom en digital utbildningsplattform, finansierad av Formas.

Cyklingen har medvind på flera sätt. EU har tagit fram en europeisk cykelstrategi med mål att fördubbla antalet cyklade kilometrar i Europa till 2030. Enligt en FN-resolution ska alla länder förbinda sig att arbeta med att främja cykling och andra aktiva färdsätt.

– Att Sverige har ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling är en bra grundförutsättning för att kunna uppfylla det internationella åtagandet. Därför hoppas vi naturligtvis på en fortsättning, även om framtiden just nu ser osäker ut, avslutar Anna Niska.

Cykelcentrum drivs på regeringens uppdrag som ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till fem miljoner kronor per år under perioden 2018 till och med 2023. Som administrativ värd ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

Cykelcentrum ska arbeta för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och knyta forskningen närmare till problem som olika aktörer, till exempel kommunerna, har i sin strävan att göra det enklare och säkrare att cykla. I Cykelcentrums uppgifter ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet och samla och sprida kunskap om cykling.

Kontakt: Anna Niska, föreståndare Cykelcentrum, 013-204048

Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Läs mer: Cykelcentrum VTI

 

 

Mikael Sönne

Kommunikatör

013-204155

072/2002015