Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mänskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett måste för den bildade människan. Men vad händer med stadens status när det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Anna Blennow, forskare i latin, är författare till det fjärde häftet i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox Staden. I fokus för häftet står Rom, städernas stad. ”Att vara människa framställs som liktydigt med att vara en del av en stad. Kunskap om staden förväntades därmed i förlängningen leda till en djupare insikt i mänskliga villkor. Och staden liknas i sin tur vid en mänsklig kropp. Staden är en levande organism, medan den civiliserade människan speglas i stadens struktur, ordning och kraft”, skriver hon bland annat.

Anna Blennow diskuterar vad som händer med staden som modell när täta och allt större städer utmanas av konsumtion, trångboddhet, pandemier och ett allt varmare klimat. Frågan är om det fortfarande går att betrakta staden som en symbol för bildning och civilisation.

Riksbankens Jubileumsfond ger sedan 2008 ut en årsbok. Ambitionen med böckerna är att ge läsare en fördjupad bild av ett aktuellt tema för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Sedan ett år tillbaka görs detta i form av en box, där ett antal författare får fördjupa sig i ett tema. I år är temat Staden och Anna Blennows text är det fjärde häftet. Läs mer om satsningen på www.rj.se där man även kan ladda ner tidigare häften i sin helhet. Eller se samtalsserien Staden på UR, eller lyssna på om staden som görs i samarbete med Allt du vill veta.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se