Kina intar något av en särställning i historien om Sveriges förhållande till utomeuropeiska kulturer. Till stor del beror det på Ostindiska kompaniets verksamhet under 1700-talet och några år in på 1800-talet, vilken innebar regelbundna och direkta förbindelser mellan de två länderna vid en tid då t.ex. både Afrika och Amerika var nästintill okända i Sverige. Efter några decennier med mer sporadiska relationer sedan ostindiehandeln upphört, återupptogs förbindelserna under 1830-talet och har därefter varit obrutna.

Ett av de mest påtagliga resultaten av dessa kontakter är de skildringar av Kina och dess folk som svenska resenärer lämnat efter sig: dels reseberättelser i traditionell mening, dels dagböcker, diplomatiska rapporter, resebrev och geografiska översikter. Bilder av Mittens rike är en studie av de Kinabilder som förmedlades i dessa skrifter från 1749 till 1912, med frågan om kontinuitet och förändring som det centrala problemet. Det utmärkande för resenärer är ju att de tenderar att läsa på i förväg om sitt resmål och därför har en djupare rotad förförståelse än andra, samtidigt som de får möjlighet att jämföra de rådande idéerna om en plats och dess invånare med sina egna, personliga erfarenheter. Vad händer när förutfattade meningar och etablerade föreställningar konfronteras med, och ibland kanske utmanas av, en komplicerad kinesisk verklighet?

I den tidigare forskningen kring västerländska omvärldsbilder, d.v.s. synen på utomeuropeiska kulturer, har det ofta hävdats att dessa uppfattningar genomgående kännetecknats av förakt och grova generaliseringar, bl.a. i form av renodlad rasism. En utgångspunkt för Nybergs studie har varit en viss tveksamhet inför delar av forskningen på området, då den haft en tendens att förenkla de föreställningar om världen som västerlänningar hyst sedan de ”geografiska upptäckternas” tidevarv.

Avhandlingens titel: Bilder av Mittens rike. Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749 – 1912. Disputationen äger rum lördagen den 10 november 2001 kl. 12, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Kenneth Nyberg, tel. 031-773 5262 (arb.), 031-82 45 09 (hem),
e-post: Kenneth.Nyberg@history.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851