Stockholms trafiksystem har i flera decennier varit en återkommande källa till frustration och konflikter för regionens invånare, politiker, experter och tjänstemän. Under 1990-talet kretsade diskussionerna kring Dennispaketet, som fått namnet efter dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis och var en överenskommelse mellan folkpartister, moderater och social-demokrater i Stockholms stad och landsting.

Dennispaketets syfte var att förbättra Stockholms miljösituation, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för regionens utveckling. Avhandlingen, som skrivits av Karolina Isaksson vid tema Teknik och social förändring, analyserar maktutövningen i de konflikter om rummet och miljön som paketets vägfrågor ledde till. I fokus för avhandlingen står de olika åsikter, perspektiv och prioriteringar som kom till uttryck i projektets utformning, i den offentliga debatten och i genomförandet tills Dennispaketet stoppades i februari 1997.

Avhandlingen diskuterar den kraftfulla milj√∂retorik som utvecklades och d√§r i princip samtliga akt√∂rer hade slagkraftiga milj√∂argument som talade f√∂r just deras syn p√• trafiksystemets utformning. Det gjorde att milj√∂argumenten urvattnades samtidigt som ett antal ‚ÄĚrumsliga maktaspekter‚ÄĚ tydligt aktualiserades. Dit h√∂r till exempel hur innerstaden prioriterades framf√∂r f√∂rorten eller ‚Äď annorlunda uttryckt ‚Äď centrum framf√∂r periferi.

När Dennispaketets delprojekt planerades och delvis genomfördes tycktes också kulturmiljö väga tyngre än till exempel friluftsmiljö. Studien visar att Dennispaketet också gav upphov till en rad socialt och fördelningspolitiskt problematiska frågor. Dit hör frågor om vems miljö och vilket slags miljö och rum som prioriteras, men det är frågor som inte uppmärksammades i någon större utsträckning i den offentliga debatten om paketet.

Studien visar att frågor om miljö och rumslig förändring alltid är socialt och politiskt kontroversiella frågor. Därmed, menar Karolina Isaksson, är det också viktigt att miljöfrågornas sociala aspekter får större utrymme i det offentliga beslutsfattandet.

Avhandlingen heter ‚ÄĚFramtidens trafiksystem? Maktut√∂vningen i konflikterna om rummet och milj√∂n i Dennispaketets v√§gfr√•gor‚ÄĚ. Disputationen √§ger rum 2001-10-05. Karolina Isaksson kan n√•s per tel 011-36 3285 eller via e-post karolina.isaksson@ituf.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: