I försöket att förstå Gustaf Dalénsområdet som stadsmiljö berättar Olshammar i avhandlingen om dess nuvarande bebyggelse- och verksamhetsstruktur, dess historiska och formella förutsättningar samt om initiativ till att förändra området till någonting annat. Ur denna genomgång växer begreppet permanentat provisorium fram vilket gör det möjligt att för-stå Gustaf Dalénsområdet lika mycket som ett fenomen som en stadsmiljö.

I en jämförande studie av andra typer av återanvända industriområden, och via teoretisk genomlysning, fördjupas sedan förståelsen av Gustaf Dalénsområdet som ett fall av permanentat provisorium. Begreppet permanentat provisorium symboliserar i förlängningen ett fenomen där livfulla och kreativa verksamhetsmiljöer vuxit fram till trots men också tack vare hot om rivning och förflyttning. Det handlar om sociala, ekonomiska och estetiska kvaliteter som inte lyckas vinna formellt erkännande utan accepteras i akt av sin tillfälliga karaktär.

Avhandlingen ”Det permanentade provisoriet – ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 20 september.

Mer information:
Gabriella Olshammar, Stadsbyggnad, Arkitektur, Chalmers, tel:031-772 2489. e-post: gabriel@arch.chalmers.se