Avgaser från fordonstrafik är ett allvarligt globalt miljöproblem. På senare tid har ökad oro uttryckts över de partiklar som finns i avgaserna, då höga partikelhalter visat sig vara förknippat med en rad negativa hälsoeffekter. I detta sammanhang har dieselfordon speciellt uppmärksammats eftersom dieselavgaser innehåller betydligt mer partiklar jämfört med avgaser från bensindrivna fordon.

Studierna i denna avhandling bidrar med kunskaper kring hur luftvägarna hos friska personer och astmatiker påverkas av exponering för dieselavgaser. Resultaten visar bland annat att korttidsexponering (1 tim) för dieselavgaser ökar retbarheten i luftrören hos astmatiker, vilket innebär att luftrören lättare drar ihop sig. Effekten uppmättes ett dygn efter avslutad exponering och talar för en långvarig påverkan på luftvägarna. Resultatet är viktigt inte minst i ljuset av tidigare epidemiologisk forskning som visat på försämringar av astma en till fyra dagar efter luftföroreningstoppar.

I avhandlingen har man också undersökt vilka effekter dieselavgaser har på lungfunktionen vid mätning direkt efter avslutad exponering. Resultaten från de undersökningarna visar att både friska och astmatiker uppvisar ett ökat luftvägsmotstånd i direkt anslutning till exponering för dieselavgaser.
Avhandlingen innehåller även ny kunskap kring de inflammatoriska förlopp som sker i luftvägarna efter exponering för dieselavgaser. Inte minst har man kunnat påvisa skillnader i reaktionsmönster mellan friska och astmatiker, vilket kan sammanhänga med astmatikers tendens att lättare försämras efter exponering för avgaser.

Charlotta Nordenhäll är 29 år och uppvuxen i Piteå. Efter läkarexamen vid Umeå universitet flyttade hon till Stockholm där hon påbörjat sin AT-tjänst.

Charlotta Nordenhäll nås på:
Tel:070-219 74 84
E-post: chanol96@student.umu.se

Lördagen den 16 februari försvarar Charlotta Nordenhäll, institutionen för folkhälsa och klinisk vetenskap, lungmedicin, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Airway effects of diesel exhaust in healthy and asthmatic subjects. Svensk titel: Luftvägseffekter av dieselavgaser hos friska och astmatiker.
Disputationen äger rum kl 12.00 i Sal B, 9 trappor, Tandläkarhögskolan, NUS, Umeå. Fakultetsopponent är docent Magnus Svartengren, Karolinska Institutet, Stockholm.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23