Kopplingen mellan Internet och globalisering behandlas i en avhandling som Paula Uimonen i dagarna lägger fram vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon behandlar i huvudsak utvecklingsländer. Utvecklingen av Internet behandlas som en transnationell kulturell process vars särdrag analyseras i relation till kringliggande politiska och sociala processer. Forskningen är baserad på fältarbete bland Internetpionjärer, med fallstudier från Sydostasien.

En av avhandlingens huvudfrågor är huruvida samhällsvetenskaplig teoribildning om det ‘globala informationssamhället’ kan tillämpas på utvecklingsländer. Denna fråga är inte bara av forskningsmässigt intresse utan av direkt relevans för politiskt beslutsfattande.

Internet möjliggör social utveckling i Tredje Världen
Paula Uimonens resultat visar att utvecklingen av Internet är nära sammankopplad till sociala förändringar av stor betydelse för utvecklingsländer. Även om det är för tidigt att tala om ett globalt informationssamhälle, så framgår det klart att informationsteknologi spelar en allt viktigare roll för samhällsutveckling. Av speciell betydelse är den demokratiska inverkan som Internet har i länder där massmedia används som ett verktyg för politisk kontroll snarare än öppen debatt. Men det råder en markant skillnad mellan länder vad beträffar tillgången till Internet. Orsakerna till denna ojämna distribution har att göra med maktförhållanden på internationella och nationella nivåer, inte minst motsättningarna mellan globala informationsflöden och nationella gränser.

Doktorsavhandlingens titel: Transnational.Dynamics@Development.Net.Internet, Modernization and Globalization

Disputationen äger rum tisdag 30 oktober, kl. 13.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati.. Opponent är fil.dr Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk Institutt och Sentrum for teknologi og kultur, Universitetet i Oslo.

Paula Uimonen kan nås på e-post uimonen@i-connect.ch.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: