Henrik Andershed disputerade i våras på avhandlingen ”Antisocial Behavior in Adolescence – The Role of Individual Characteristics” i ämnet psykologi. I avhandlingen undersökte Henrik Andershed betydelsen av individuella egenskaper i kriminellt beteende bland ungdomar. En av huvudslutsatserna var att specifika personlighetsdrag är viktiga att uppmärksamma för att identifiera en speciellt problematisk undergrupp av kriminella ungdomar. I avhandlingen diskuterades också vilka eventuella följder denna kunskap skulle kunna ha för prevention och behandling av kriminellt beteende bland ungdomar.

Fotografi på Henrik Andershed finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

För mer information kontakta Henrik Andershed på telefon 019-303397.