Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i en ny rapport riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, som tagits fram av ett åttiotal experter genom initiativet Rådslaget. 

Rådslaget är ett initiativ som involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Rapporten som initiativet mynnat ut i föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.

-Vi presenterar i rapporten ett antal konkreta förslag som beslutfattare kan ta vidare om de vill skynda på den nödvändiga omställningen till ett samhälle med mer hållbart resande. Förslagen bygger på experternas samlade kompetens, erfarenhet och idéer, säger John Hultén, projektledare för Rådslaget och föreståndare för K2.

Rådslaget har genomförts som ett initiativ inom K2, som är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, med finansiellt stöd från Trafikverket och Vinnova.

Rapporten i korthet:

Rapportens konstaterar att elektrifieringen inte är tillräcklig för att lösa transporternas klimatpåverkan. Dessutom löser inte elbilarna andra samhällsutmaningar som dålig luftkvalitet, brist på utrymme i städerna, folkhälsa, råvarubrist och trängsel. Avgörande för att hantera utmaningarna är att nya delade mobilitetstjänster, som till exempel elsparkcyklar och bilpooler, knyts  samman med den  etablerade kollektivtrafiken för att bilda framtidens kollektiva mobilitet. Utvecklingen bör ses som en frihetsreform.

Den kollektiva mobilitetens organisation och finansiering behöver förändras för att nya möjligheter ska kunna tas tillvara och bli valbar för fler.  Ett användarcentrerat och datadrivet arbetssätt krävs för att skapa mer individanpassade lösningar för människor med olika behov och krav.  Nya sorters kommunikation och marknadsföring behövs för  att utbudet av tjänster ska nå fler målgrupper. Betalning och prissättning av kollektiv mobilitet behöver ske på ett sätt som stödjer en smidig användning där olika tjänster lätt kan kombineras. För att en större mångfald av transportslag ska få plats, krävs en omprioritering av gaturummet. Med nya tekniska lösningar som geofencing finns stora möjligheter att mer dynamiskt styra trafik och vilka sorters fordon som får befinna sig var vid vilken tid.

Rapporten föreslår att en kommission tillsätts för att utveckla förslagen och identifiera ytterligare åtgärder. Kommissionen behövs dels eftersom aktörerna som idag ansvarar för kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling inte har möjlighet att tillvarata möjligheterna, dels för att en nationell aktör med kraft att driva förändring saknas.

Dessutom föreslås kommissionen kompletteras med ett strategiskt innovationsprogram med en mix av kompetenser och engagemang från många aktörer, såsom statliga myndigheter, regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, kommuner, akademi, fordonsindustri, civilsamhälle och övrigt näringsliv.

Läs hela rapporten på radslaget.se

 

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. Läs mer på k2centrum.se

Ebba Wihlborg, Kommunikatör Rådslaget ebba.wihlborg@k2centrum.se 0733-40 37 35

John Hultén, Projektledare Rådslaget john.hulten@k2centrum.se 0709-43 01 18

Elias Arnestrand, Bitr. projektledare Rådslaget, elias.arnestrand@zeto.se, 0707-62 38 48