Lördagen den 8 mars disputerar Olof Sundin vid Göteborgs universitet. I sin avhandling har han undersökt fackinformation (exempelvis facklitteratur och bibliografiska databaser) och påvisar dess sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik. Därmed skiljer sig studien från annan forskning på området som främst ser fackinformation som ett rationellt underlag för beslutsfattande.

I sitt arbete har han intervjuat specialistsjuksköterskor med ansvar för utvecklingsfrågor, så kallade avdelningslärare, och undersökt deras erfarenheter och förhållningssätt till informationssökning och informationsanvändning. Intervjuerna har analyserats mot bakgrund av hur man ser på betydelsen av fackinformation i sjuksköterskeprofessionens facklitteratur.

Olof Sundin visar hur sjuksköterskors fackinformation bidrar till att etablera en förändrad yrkesidentitet. I denna yrkesidentitet ges sjuksköterskornas sökning och användning av fackinformation en viktig roll. I en medicinskt dominerad sjukvård visar det sig vara svårt för den nya, mer omvårdnadsorienterade, yrkesidentitetens normer och värderingar kring fackinformation att få utrymme. Avhandlingen visar hur sjuksköterskors utvecklar informationsstrategier för att påverka omgivningen i en riktning som stämmer överens med den nya yrkesidentiteten. Informationssökning och informationsanvändning är med andra ord viktiga instrument för maktutövande och främjande av professionella intressen.

Olof Sundin är verksam som lärare och forskare vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Yrkesidentiteter och informationsstrategier är hans doktorsavhandling.

Vill du beställa avhandlingen, kontakta Carina Waldén:
Tel. 033-164059
e-post carina.walden@hb.se

Avhandlingens titel: Informationsstrategier och yrkesidentiteter. En studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen
Avhandlingsförfattare: Olof Sundin, tel. 031-13 24 48 (bost.), 033-17 47 89 (arb.)
e-post: olof.sundin@hb.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Marianne Wikgren, Åbo Akademi
Tid och plats för disputation: Lördagen den 8 mars 2003, kl. 10.00, sal C 203, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se