För att få en vidare inblick i de faktorer som påverkar föräldrar har hon även undersökt behov hos de lärare som undervisade deltagande föräldrars barn. Perspektivet är systemteoretiskt, där familjen ses som ett öppet system som påverkas av och är i ständig interaktion med en mängd faktorer och andra system.
Resultaten visar att föräldrar har stora behov av information om nuvarande och framtida stöd som skolan kan erbjuda barnet, hur man handskas med barnets beteende samt om tonåringars utveckling. Lärarna uppgav stora behov av fortbildning av hur man undervisar elever i behov av särskilt stöd. Detta gäller oavsett om lärarna hade en specialpedagog-utbildning eller reguljär lärarutbildning, och vare sig de undervisade i en segregerade eller integrerande skolmiljö. Grundat på tolkningen av resultatet anser Lise Roll-Pettersson att:

* Vagheten i den befintliga skollagstiftningen påverkar familjen både direkt och indirekt, bland annat vad gäller skolval och föräldrainflytande. Lagstiftningens tvetydiga texter skapar förvirring och försvårar förändringsarbetet bland system som påverkar familjens livssituation, exempelvis. skolan, skolledare, politiker, lärarutbildning och forskning.

* Lärar- och specialpedagogutbildningar behöver utveckla kurser som fokuserar på undervisningen av elever med utvecklingsstörning oavsett undervisningsmiljön.
Avhandlingens titel: Between open systems and closed doors. The needs and perceptions of parents of children with cognitive disabilities in educational settings

Disputationen äger rum tisdag 9 oktober kl. 10.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24–30. Opponent är professor Rune Simeonsson, University of North Carolina, USA

Lise Roll-Pettersson kan nås på tfn 0155-26 96 29

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: