Avhandlingen visar att trolldom och häxeri personifierar orsaker till olycka och förklarar dem i sociala termer. Trolldom erbjuder också möjligheter till att åtgärda olycka genom exempelvis magiskt-religiöst botande, liksom att förebygga osäkerhet.

Studien visar att trolldomsföreställningar är flexibla och anpassningsbara. Genom sin flexibilitet befäster trolldomsidiomet sin meningsfullhet och meningsskapande förmåga. Föreställningar om trolldom anpassar sig följaktligen till förändrade omständigheter; exempelvis i form av globalisering, urbanisering och modernisering.

Trolldom är att betrakta som något som både formas av, och formar, sitt sociala och kulturella sammanhang. I flera avseenden speglar trolldomsföreställningar i Haiti, västra halvklotets fattigaste land, de oförutsägbara livsvillkor som följer i fattigdomens spår.

Genom fallbeskrivningar visar studien att även trolldomsidiomets sociala dynamik är flexibel. Det kan exempelvis existera flera parallella trolldomsförklaringar av en och samma olycka. Trolldomsförklaringar tenderar att förändras över tid, samt samexistera med andra, till exempel biomedicinska, förklaringar. Olika förklaringar står också i direkt samband med specifika strategier för att hantera olycka och osäkerhet.

Ur ett lokalt perspektiv karaktäriseras trolldom och magi i stor utsträckning av osäkerhet och oförutsägbarhet. Studien finner till exempel att trolldomsförklaringar manifesterar sig i form av rykten, antydningar och hypoteser snarare än i form av direkta anklagelser. Studien bemöter därigenom också tidigare synsätt på trolldom som en i första hand socialt och kulturellt konserverande kraft.

Avhandlingens titel: Poverty and sorcery in urban Haiti
Avhandlingsförfattare: Markel Thylefors, tel. 0707-20 64 28 (bost.), 031-773 4604 (arb.)
e-post: Markel.Thylefors@sant.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Jan Lundius, Lund
Tid och plats för disputation: Lördagen den 16 november 2002, kl. 10.15, Sal 105, Världshuset,
Brogatan 4, Göteborg


Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se