Efter millennieskiftet har befolkningstillväxten i världen gått in i ett nytt skede. Den stora ökningen av antalet barn som pågått sedan 1950, och givit världsbefolkningen ett tillskott på 1,25 miljarder, fortsätter inte. Istället är det den vuxna befolkning som kommer att expandera med uppskattningsvis omkring 2,7 miljarder människor räknat från år 2000 till år 2025.

Denna nya fas i befolkningsutvecklingen innebär att vi kan förvänta oss en kraftig ökning av trycket mot naturresurserna. Forskare har nämligen visat – bland andra professorn i demografi och ekonomi vid Harvard School of Public Health, David Bloom – att den ekonomiska tillväxten accelererar just under en fas då befolkningstillväxten koncentreras till den vuxna befolkningen. Vi kan alltså förvänta oss en snabb expansion av både miljöstörande produktion och miljöstörande konsumtion, framför allt i dagens utvecklingsländer.

För att uppmärksamma denna utmaning för miljöarbetet startar Uppsala universitet i höst en kurs som är inriktad på sambandet mellan befolkningstillväxt och miljö. Kursen ges vid Kulturgeografiska institutionen och riktar sig till både samhällsvetare, naturvetare och humanister.

– Som jag ser det är det viktigt att man i grundutbildningen tar upp teman som aktualiseras av det som sker vid forskningsfronten, säger docent Bo Malmberg som är en av dem som utvecklat den nya kursen. Syftet är att studenterna ska lära sig hur man kan använda kunskaper om befolkningsförändringar för att analysera framtida miljöhot.

Kursen heter ”Befolkning, bebyggelse och landskap i geografiskt perspektiv” och omfattar 10 poäng. Se också information om grundutbildningen vid Kulturgeografiska institutionen, adress http://www.kultgeog.uu.se/grundkurser/

För mer information kontakta Bo Malmberg, telefon 018 471 21 99 eller e-post Bo.Malmberg@kultgeog.uu.se

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96