Folkbildningen i Sverige har en viktig roll när det kommer till att säkra kompetensförsörjningen på Sveriges landsbygder. Enligt en ny rapport av forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, så är folkbildningen särskilt viktig här eftersom annan möjlighet till utbildning ofta saknas.

Sverige är ett land med varierande förutsättningar när det gäller kompetensförsörjning. Storstadskommuner med hög befolkningstäthet lockar ofta till sig högutbildad arbetskraft. Mindre kommuner på håll från en större stad kämpar ofta med att behålla invånare och locka till sig kompetens, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för företagen här. Dessa skillnader innebär också att folkbildningens betydelse varierar kraftigt beroende på platsens förutsättningar. Trots det berörs inte geografins roll i budgetpropositionen där budskapet är att minska anslagen till studieförbunden med en tredjedel.

Folkbildning populärt i landsbygdskommuner

Majoriteten av folkbildningsverksamheterna återfinns i kommuner som ligger på längre avstånd från de platser där utbudet av andra utbildningsalternativ är större. Potentiellt kan folkbildningen spela en särskilt stor roll på de platser där alternativ utbildning inte finns på nära håll, och kanske särskilt för individer som har något sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Med andra ord kan folkbildningen spela en särskilt viktig roll för att utöka möjligheterna för personer boende på landsbygden, något som inte slår igenom på samma sätt i städer, säger Charlotta Mellander, Professor i nationalekonomi vid JIBS och en av rapportförfattarna.

Forskarna har även tidigare analyserat deltagares karriärvägar in på arbetsmarknaden efter att eventuellt ha deltagit i folkbildning. Resultaten där visar att de deltagare som stod längst ifrån arbetsmarknaden var de som främst drog fördel av deltagandet. Den senaste rapporten visar också att deltagande i folkbildning för integration på arbetsmarknaden spelar störst roll för individer boende i glesbygdsområden.

En nödvändig resurs för kompetensutveckling

Sammanfattningsvis visar rapporten att folkbildningen spelar en viktig roll i kompetensförsörjning, särskilt på i lands- och glesbygdskommuner. Större städer har en mer mångfacetterad utbildningsmarknad, medan folkbildningen i mindre orter och landsbygdsområden kan vara en nödvändig resurs för kompetensutveckling.

– Folkbildningen är såklart inte den enda lösningen för landsbygdernas kompetensförsörjning men i vår rapport ser vi att det finns indikationer på att den spelar roll just på dessa platser och främst för individer som står långt bort från arbetsmarknaden. Med bristande resurser kan det utifrån resultaten i vår rapport finnas fog att våga fokusera på folkbildning på de platser där medlen får störst utväxling, det vill säga där de betyder mest, säger Lina Bjerke, lektor i nationalekonomi vid JIBS och en av rapportförfattarna.

Rapporten är beställd av Folkbildningsrådet och går att läsa här:

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/publikationer-och-remissvar/rapporter/rapporter-2023/folkbildning-och-landets-kompetensforsorjning-vilken-roll-spelar-folkbildningen-i-stader-och-pa-landsbygder/

Lina Bjerke har även skrivit en bloggpost om folkbildningens vara eller icke vara som går att läsa här.

Kontakt

Charlotta Mellander, charlotta.mellander@ju.se, 036 – 10 18 05

Lina Bjerke, lina.bjerke@ju.se, 036 – 10 17 39

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se