Trängsel i kollektivtrafiken har blivit en viktig fråga under den pågående pandemin då kollektivtrafiken lyfts fram som en riskfylld miljö som kan bidra till smittspridning. En åtgärd kollektivtrafikmyndigheter kan vidta för att minska trängseln och öka resenärers trygghet och förtroende är att berätta när resenärer kan förvänta sig mer eller mindre trängsel.

Forskare knutna till K2 har studerat hur resenärer i kollektivtrafiken uppfattar trängsel under den pågående pandemin och i vilken utsträckning resenärer är beredda att förändra sitt resebeteende om de får tillgång till trängselinformation.

En majoritet av de resenärer som deltog in studien var oroliga för att bli smittade av coronavirus covid-19 vid resor med kollektivtrafiken. De flesta upplevde det dock som säkert ur smittspridningssynpunkt om endast ¼ av platserna var upptagna, med fler resenärer ökade oron. Förbättrad trängselinformation skulle därför kunna minska resenärers oro för att bli smittade i kollektivtrafiken.

− De flesta resenärerna som deltog i vår studie var beredda att antingen välja en annan avgång, välja en annan resväg eller avstå från sin resa den dagen om de fick tillgång till trängselinformation. Om resenärer är beredda att förändra sitt resebeteende kan förbättrad trängselinformation både öka resenärers trygghet och minska trycket på kollektivtrafiken under högtrafik, menar Björn Lidestam från VTI som ansvarat för studien.

Studien genomfördes under en period då några kommuner i landet provade om utspridda skolstarter kunde minska trängseln i kollektivtrafiken. Resultaten visade dock inte att utspridda skolstartstider påverkade resenärernas upplevelser av trängsel.

− Det finns nu goda tekniska förutsättningar att med hög upplösning undersöka effekterna av olika riktade insatser för att minska trängseln i kollektivtrafiken, säger Björn Lidestam.

Resultaten från studien av resenärers upplevelse av trängsel återfinns i K2-rapporten Trängsel i kollektivtrafiken – förutsättningar för att kunna minska trängsel och mäta effekterna av riktade insatser.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Kontakt:
Björn Lidestam, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
bjorn.lidestam@vti.se