Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg. Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten och att förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Järnväg är ett klimatsmart sätt att transportera både människor och gods. Idag står järnvägstrafiken för ungefär 16 procent av transporterna i Sverige, men bara ett par promille av utsläppen av växthusgaser. En överflyttning av mer transporter till järnväg är därför ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

De senaste 30 åren har järnvägstrafiken ökat med ungefär två procent per år, den ökningstakten behöver fördubblas för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål. Takten behöver öka både för godstrafik och för persontrafik, för att det ska vara möjligt behöver järnvägstrafikens kapacitet öka och punktligheten förbättras.

− Järnvägstrafikens punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa och hur attraktivt det är att transportera gods på järnväg. Om punktligheten förbättras kan järnvägens infrastruktur också utnyttjas bättre, med fler och tätare avgångar, berättar Carl-William Palmqvist från Lunds universitet.

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet måste kvalitetsarbetet systematiseras och fokusera både på teknik, underhåll, tidtabeller och på bättre informationen till resenärerna. Den tid tåg behöver stanna på järnvägsstationer underskattas nu systematiskt i tidtabeller och så många som 40 procent av alla uppehåll vid en station tar längre tid än beräknat.

− Det finns flera konkreta, relativt enkla, åtgärder som kan förbättra järnvägstrafikens punktlighet, till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget. Då kan det gå betydligt snabbare och fler tåg kan lämna perrongen i tid, säger Carl-William Palmqvist.

De flesta förseningarna i tågtrafiken orsakas av små störningar, upp till någon minut. Flera sådana störningar ger dock över en längre resa en påtaglig försening.

− Om vi vill att resenärer och godsoperatörer ska välja järnväg som transportmedel måste tågen vara punktliga och avgå i tid. Dessutom kan tågen avgå tätare och fler tåg nyttja den rälskapacitet vi redan har om punktligheten förbättras, avslutar Carl-William Palmqvist.

Carl-William Palmqvist medverkar under Lunds universitets digitala almedalsarrangemang, onsdagen den 7 juli, och berättar där om hur järnvägstrafikens punktlighet kan förbättras.

Se filmen med Carl-William Palmqvist via https://youtu.be/agPOErcGp-Y
Läs mer om Lunds universitets almedagsarrangemang via Almedalsveckan 2021 | Lunds universitet

Carl-William Palmqvist

Carl-William Palmqvist, forskare hos K2 och Lunds universitet
Foto: Fritz Schibli

 

Kontakt:
Carl-William Palmqvist, forskare hos K2 och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet
e-post: carl-william.palmqvist@tft.lth.se
telefon: 070-4385737