I allmänhet har dessa modeller haft viktig praktisk tillämpning: kärnfysik gav kärnkraft, förståelsen av antipartiklar ledde till nya diagnostiska instrument på sjukhus, gravitationsvågsdetektorer håller på att byggas runtom i världen. Gravitationsdetektorer kommer att innebära att man kan se längre bort i universum än vad man kan med teleskop vilket leder till en ny typ av astronomi som kan blicka längre bort i universum än någonsin tidigare. Den här avhandlingen studerar vissa väl avgränsade frågor i dessa omfattande forskningsområden.

Elementarpartiklar studeras i så kallade acceleratorer (se www.cern.ch för en introduktion till sådana experiment). Standardmodellen för vad som försiggår i acceleratorexperiment bygger på renormering, grovt uttryckt mätprocessens beroende på den energistyrka man mäter med. Nobelpriset i fysik 1999 gavs delvis för framsteg i renormering. Beroendet kommer från kvantmekanik, den gängse beskrivningen av mekanik på mikroskopisk nivå. Trots denna konceptuella förståelse gör beräkningarnas komplexitet att de teoretiska modellerna tyvärr fortfarande inte alltid kan mäta sig med den oerhört höga precisionen hos experimenten. I avhandlingen diskuteras hur nya insikter i abstrakt algebra kan komma att förenkla renormering, till exempel i högenergiprocesser i kärnfysik.

En mindre del av avhandlingen handlar om exakta lösningar till Einsteins ekvationer. De beskriver gravitationsfältets dynamik. I avhandlingen visas vilka betingelser som är nödvändiga för att en viss typ av gravitationsvågor, så kallade solitoner, skall kunna uppstå.

Marcus Berg befinner sig i Italien och nås bäst på:
E-post marcus.berg@roma2infn.it
Mobil: 0039 380 726 4421

Fredagen den 23 november försvarar Marcus Berg, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Renormalization, Supersymmetry and Solitons. Svensk titel: Renormering, supersymmetri och solitoner. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Naturvetarhuset, hörsal N430. Fakultetsopponent är prof. Ingemar Bengtsson, Fält- och partikelteori, Fysikum, Stockholms universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23