De mest positiva upplevelserna redovisas i de situationer där eleven får arbeta praktiskt och aktivt, motsatsen noteras för kärnämnen och yrkesteori. Av resultaten kan slutsatser dras som tyder på att en verklighetsnära undervisning inom yrkesförberedande utbildning kräver att eleverna även får en viss företagsekonomisk insikt för att vara bättre förberedda på den verklighet de de facto möter som anställd eller i de fall de själva startar egen produktion efter avslutad utbildning. En viss inskolning i ’’Gnosjöandan’’ skulle kunna tänkas införas under utbildningstiden.

Undersökningens syfte, att beskriva och analysera uppfattningar om effekterna av en konstruktivistisk lärmiljö ( eleverna konstruerar själva sitt lärande) i yrkesförberedande utbildning, har genomförts genom att insamla data med hjälp av enkäter, intervjuer och videoinspelningar men också genom att registrera spontana lärarsynpunkter. 55 elever i industriprogrammet årskurs 1-3 vid Östra Gymnasieskolan i Umeå har ingått i undersökningen.

Fredagen den 22 november försvarar Bert Sällström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande i yrkesförberedande utbildning.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är professor Kjell Ohlsson, industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet.

Bert Sällström nås på:
Tel: 090 – 320 60