Bassänger med aktivt slam på Ryaverket i Göteborg

Chalmers tekniska högskola | Gryaab | Emelie Asplund

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning från Chalmers hur omgivningen kan påverkas när reningsverk blir ”förkylda”.

Rening av avloppsvatten är en nödvändig funktion i ett modernt samhälle. I reningsverken görs viktiga delar av arbetet av miljarder bakterier – genom biologiska processer sker en stegvis rening i en process som kallas aktivt slam. Det gör att avloppsvattnet så småningom kan släppas ut i hav eller vattendrag.

– Bakteriesamhällena är konstant utsatta för virus som infekterar dem. Vi ställde oss frågan om reningsprocessen periodvis kan vara mer utsatt för infektioner och vad som händer då, säger Oskar Modin, biträdande professor på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Oskar Modin och hans forskarkollegor mätte mängden viruspartiklar i det renade avloppsvattnet från fyra olika avloppsreningsverk i Sverige. Sedan jämfördes virusmängden med hur mycket organiskt kol som släpptes ut från reningsverken.

”Sjuka” reningsverk kan påverka marina ekosystem

Organiskt kol bryts lätt ned i naturen vilket orsakar ökad syreförbrukning i det vatten det släpps ut i. Ett virusinfekterat reningsverk ökar den här effekten. Anledningen är dels att virus själva består av organiskt kol. Men också för att virusangreppet på bakterierna skadar bakteriernas celler vilket leder till att ännu mer kol släpps ut i vattnet.

– När vi mätte viruspartiklar i vattnet hittade vi ett samband mellan virus och organiskt kol – när det var mer virus var det också mer organiskt kol i det utgående vattnet, säger Oskar Modin.

Utsläpp av organiskt kol får konsekvenser för vattenlevande organismer i det marina ekosystem där utsläppet sker. Därför råder stränga krav på mängden kol i det renade avloppsvattnet. En ökad mängd organiskt kol bidrar också till ökad energi- och materialanvändning i reningsverk. I delar av världen används resurskrävande processer för desinfektion och avskiljning av läkemedelsrester, och sådana processer blir mindre effektiva när halten av organiskt kol ökar i avloppsvattnet.

Ingen risk att människor infekteras

Virus är beroende av en värd för att kunna föröka sig. Eftersom det finns en så stor mängd bakterier i avloppsreningsverk, vilka kan fungera som värdar för virus, kommer mängden virus att snabbt öka om bakteriefloran infekteras. Men någon risk för att dessa virus ska smitta människor är det inte tal om.

– Virus är ofta specialiserade på en viss art, vilket innebär att människor och bakterier inte kan smittas av samma virus. Ett möjligt sätt att påverka virusmängden i reningsverk skulle kunna handla om att justera styrningen av reningsverket. Vi såg skillnader mellan reningsverken i studien. Vi tror att de kan hänga ihop med hur de biologiska reningsprocesserna är utformade eller styrda, säger Oskar Modin.

Mer om forskningen

Den vetenskapliga artikeln “A relationship between phages and organic carbon in wastewater treatment plant effluents” är publicerad i Water Research X och är skriven av Oskar Modin, Nafis Fuad, Marie Abadikhah, David l’Ons, Elin Ossiansson, David J. I. Gustavsson, Ellen Edefell, Carolina Suarez, Frank Persson, Britt-Marie Wilén.

Forskarna är verksamma på Chalmers och Lunds universitet.

Forskningen finansierades av Svenskt Vatten genom VA Teknik Södra och Formas. Studien omfattade reningsverken i Lund, Malmö, Kalmar och Göteborg.

https://doi.org/10.1016/j.wroa.2022.100146

 

För mer information, kontakta

Oskar Modin, biträdande professor, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola, 031 772 21 38  oskar.modin@chalmers.se

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/oskar-modin.aspx

 

Bildtext: Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana ”förkylningar” leder till ökade utsläpp av organiskt kol. När kolet bryts ned i vattnet ökar syreförbrukningen, vilket påverkar vattenlevande organismer negativt.

Bilder: Chalmers tekniska högskola | Gryaab | Emelie Asplund

Emma Fry

Presskommunikatör | Enheten Medierelationer
Press communications officer | Media Relations Unit

+46 (0) 31 772 50 28 | +46 (0) 706 99 32 01

emma.fry@chalmers.se

 

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology
Chalmersplatsen 4

SE-412 96

Göteborg | Gothenburg

Sverige | Sweden

www.chalmers.se