Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt och på flera olika sätt för att öka jämställdheten inom forskning. Ett arbete som bedrivs sedan 2009 är att externa observatörer deltar i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare som ska beviljas forskningsstöd. Hur fungerar processen ur ett jämställdhetsperspektiv och påverkas bedömningen av detta? Behandlas kvinnliga och manliga sökande på olika sätt? Vilka kommer till tals i bedömargruppen och hur styrs diskussionerna?

— Genom den här studien kan vi identifiera vilka verktyg vi behöver ge våra granskare för att säkerställa en jämställd bedömningsprocess, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström,

Positiva förändringar har kunnat iakttas sedan arbetet inleddes men samtidigt finns det ett behov av att fortsätta med ett aktivt jämställdhetsarbete. En röd tråd i de observationer som gjorts är att när olika informella strukturer eller outtalade bedömningskriterier får inverkan på bedömningsprocessen så påverkas jämställdheten negativt.

— Vi vill betona att det är viktigt att granska själva processen och inte bara utfallet om vi vill uppnå en jämställd fördelning av forskningsmedlen, säger John Tumpane, analytiker vid Vetenskapsrådet. En viktig slutsats är att alla, oavsett kön, tillhörighet eller andra ovidkommande faktorer, vinner på en ökad formalisering av bedömningsprocessen.

— För att åstadkomma detta föreslår vi bland annat tydligare rutiner för hur alla bedömargruppers möten ska genomföras och hur bedömningen av forskarens meriter kan blir mer konsekvent. Vi föreslå också medvetandehöjande utbildningar.

Rapportförfattarna menar att det finns en risk att ökad formalisering kan uppfattas som byråkratisk, men att det skapar bättre förutsättningar för att informella kriterier inte får betydelse för utfallet i bedömningen. Något som samtidigt ökar sannolikheten för att Vetenskapsrådet finansierar den bästa forskningen.

För mer information, kontakta

För övergripande policyfrågor:
Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se

För detaljer om hur observationerna genomförts och rekommendationerna i rapporten:
John Tumpane, analytiker vid Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 279, e-post: john.tumpane@vr.se