Formas har idag utsett den tidigare generaldirektören Inger Andersson till ordförande för den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Samtidigt startar Formas arbetet med ett nytt nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel. Programmet är en del av regeringens livsmedelsstrategi.

Inger Andersson har bland annat en bakgrund som generaldirektör på Livsmedelsverket under åren 2004–2013 och kommer närmast från Läkemedelsverket där hon varit tillförordnad generaldirektör under ett år.

– Vi är mycket glada över att Inger Andersson har tackat ja till det här uppdraget. Inger Andersson har en gedigen bakgrund inom livsmedelssverige, där hon arbetat både inom privat och offentlig sektor. Hon har ett stort engagemang för forsknings- och utvecklingsfrågor och ett omfattande nätverk inom sektorn, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Livsmedelsstrategins vision är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Kunskap och innovation har lyfts fram som ett av tre prioriterade områden för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Det tioåriga nationella forskningsprogrammet är en viktig del för att stärka och bredda svensk livsmedelsforskning och stödja fler innovationer inom sektorn.

Den satsning som nu sker på forskning och innovation inom livsmedelsområdet är efterlängtad och omfattar livsmedelskedjans alla aktörer, säger Inger Andersson. Jag ser mycket fram emot att bidra till den här satsningen.

Bakgrund:
I regleringsbrevet för 2017 har Formas fått i uppdrag att bilda en nationell kommitté för livsmedelsforskning där berörda statliga forskningsfinansiärer ska ingå. Även andra forskningsfinansiärer och representanter för livsmedelssektorn ska bjudas in. Den nationella kommittén för livsmedelsforskning, vars uppdrag omfattar hela kedjan från primärproduktion till konsumtion, ska ta sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och regeringens livsmedelsstrategi. Formas har, inom ramen för livsmedelsstrategin, även fått i uppdrag att leda ett tioårigt forskningsprogram inom livsmedelsforskning. Den nationella kommittén för livsmedelsforskning kommer också att fungera som programkommitté för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

För mer information:
Johanna van Schaik Dernfalk, johanna.dernfalk@formas.se, +46 (0) 706 26 40 21
Emilie von Essen, eve@formas.se + 46 (0) 702 81 40 38

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se