Användningen av PCB förbjöds för många år sedan och även om halterna i miljön har sjunkit sedan dess finns ämnena alltjämt kvar. Daggmaskar utgör en länk i transporten av stabila organiska föreningar från jord till organismer högre upp i näringskedjan.
Nadja Matscheko har studerat hur snabbt PCB och PAH tas upp i och utsöndras ur maskar och till vilken grad olika organiska föroreningar ansamlas. Hon har också tittat på om halterna av föroreningarna ökat i jord som man har lagt avloppsslam på. Halterna av dioxiner ökade inte av att man lade på slam, medan en typ av flamskyddsmedel ökade. Det tycks spela roll varifrån och från vilken tidsperiod slammet kommer.

Nadja Matscheko är uppvuxen i Ludvika i Dalarna.

Hon nås på:
Tel: 090 – 786 93 22
E-post: nadja.matscheko@chem.umu.se

Fredagen den 28 september försvarar Nadja Matscheko, miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Accumulation of persistent organic pollutants in earthworm and soil. Svensk titel: Ackumulering av stabila organiska föroreningar i mask och jord. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal N350 i Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Dr C A M van Gestel, Animal Ecology, Institute of Ecological Science Amsterdam, Holland

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23