Omkring 15 procent av det norrländska virkesförrådet utgörs av lövträd. Det motsvarar hela 200 miljoner kubikmeter virkesråvara.
– Trots dessa stora volymer har forskning om lövskogens möjligheter varit obefintlig i Sverige. Det kommer vi nu att råda bot på, berättar Owe Martinsson.
Björk, al och asp uppfyller till och med mer än vad som är fallet för tall och gran önskemålen om kort rotationstid, ökad lönsamhet, biologisk mångfald, minskad markförsurning samt skönhet och variation i landskapsbilden.
– Det råder brist på lövvirke av god kvalitet och grova dimensioner i Sverige. De få lövsågverk som finns har god avsättning på produkter och bra lönsamhet. Men de måste till stor del importera råvaran, berättar Owe Martinsson.
Vad gäller björkmassaved importeras en dryg tredjedel av industrins behov av rundvirke. Av snickerikvalitet importeras nästan allt lövvirke, trots att det finns naturliga förutsättningar för produktion inom landet.
– Lövträd har av tradition betraktats som mindre värdefulla träd och har ända tills nyligen bekämpats med olika medel, konstaterar Owe Martinsson och suckar.
I augusti startade forskningsprojektet ”Den boreala lövskogen som resurs” vid Institutionen för naturvetenskap och miljö på Mitthögskolan i Bispgården. Inom ramen för detta projekt som handlar om tillämpad forskning, har man börjat bygga forskarnätverk och utveckla kontakter med skogsbruk och skogsindustri.
– Bland andra kommer vi att arbeta en hel del tillsammans med forskarkollegor i nordvästra Ryssland, berättar Owe Martinsson.
På konferensen kommer Owe Martinsson och andra forskare vid Mitthögskolan att föreläsa för markägare, skogstjänstemän, politiker samt tjänstemän inom kommuner, länsstyrelser och landsting. Tillsammans ska man försöka ruska liv i de bortglömda lövträden.

Konferensen ”Löv, lärk och aska” genomförs på Mitthögskolan i Bispgården torsdagen den 12 december mellan kl. 10.00 och 16.00.

För mer information om konferensen kontakta:
Jan Swartström, Mitthögskolan
0696-38101, 070-6877059
jan.swartstrom @mh.se