Vetenskapsrådet inleder nu samråd med berörda parter inför övergången till en ny situation. I samband med detta undersöks möjligheter till framtida program inom anläggningarnas verksamhetsområden; acceleratorfysik och astronomi. Senast den 1 november ska Vetenskapsrådet lämna sina rekommendationer till regeringen.

Nytt system för nationella anläggningar
Vetenskapsrådet kommer därtill att föreslå regeringen att systemet med nationella anläggningar inrättade av riksdagen avskaffas. I Vetenskapsrådet uppdrag ingår att göra övergripande prioriteringar. Ansvaret för nationella resurser av denna typ bör därför tas av Vetenskapsrådet.

Bakgrund
De fyra nationella forskningsanläggningarna är inrättade av riksdagen och har i dag finansiering från Vetenskapsrådet. En utvärdering med internationella experter har gjorts för att få underlag till beslut om anläggningarnas framtida stöd. Tre av anläggningarna – MAX, MSL och TSL – är acceleratorbaserade och den fjärde – OSO – har sin huvudverksamhet inom radioastronomi.

Mer information
Hela utvärderingen finns att ladda ned som pdf-fil på www.vr.seww.vr.se . Klicka på ”Naturvetenskap och teknikvetenskap”, gå sedan in på länken ”2002-09-24 Nationella anläggningar…” och under rubriken längs ned ”Relaterade dokument” finns själva utvärderingen.
Utvärderingen förväntas komma i tryck senare under hösten.
Styrelsens och ämnesrådets respektive beslut kommer att finnas tillgängligt på hemsidan torsdag den 3 oktober.

Ytterligare kommentarer/information
Kåre Bremer, huvudsekreterare ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap
0733-669 169 / Kare.Bremer@vr.se

Lars Börjesson, bitr huvudsekreterare ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap
0707-535 307 / 08-546 44 109 / 031-16 11 90 / Lars.Borjesson@vr.se

Leif Eriksson, forskningssekreterare
08-546 44 134 (fr om torsdag 3 okt)/ Leif.Eriksson@vr.se