Kan träning av hjärnan minska risken för att äldre faller? Det vill forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet ta reda på. I rörelselabbet undersöks både kognitiv förmåga och balans hos äldre, samt hur dessa kan påverkas genom träningsprogram.

Det är känt att den som lider av kognitiva nedsättningar, till exempel demens, också faller oftare. Men det finns sparsamt med forskning om kopplingen mellan hjärnans kognitiva funktioner och balans. Nu vill forskarna ta reda på mer om hur sambandet ser ut hos äldre. Dessutom undersöks om ett träningsprogram som inkluderar både träning av balans och av hjärnans funktioner förbättrar försökspersonernas resultat.

– Vi vill se om vi får ytterligare en positiv effekt av träningen genom att lägga till träning av kognitiv förmåga, säger Jimmy Falk, doktorand i fysioterapi.

Fallolyckor är vanligt bland äldre. Ungefär en av tre över 65 faller varje år, vilket kan få stora konsekvenser.

– Förutom fysiska skador och dödsfall orsakar fallolyckor också en rädsla hos många äldre. Det finns risk för en ond spiral där rädsla för att falla leder till inaktivitet och isolering, säger Jimmy Falk.

50 personer över 70 år kommer att testas i rörelselabbet. De kognitiva testerna handlar dels om ett generellt test av hjärnans funktioner, dels om specialiserade test för så kallade exekutiva funktioner – till exempel arbetsminne, förmåga att byta fokus mellan olika uppgifter och impulskontroll. Balansen testas på olika sätt, till exempel kontinuerlig balans – som att stå en stund på ett ben, och reaktiv balans – att reagera på en förändring.

Bland de deltagare som själva upplevt att deras kognitiva förmåga blivit sämre kommer 20 personer att ingå i nästa steg, en interventionsstudie. Under åtta veckor tränar hälften av deltagarna balans, och den andra hälften både balans och kognition. Efter träningsprogrammet återvänder de till rörelselabbet för att testa vilken effekt träningen har gett.

Studierna är en del av Jimmy Falks doktorsavhandling. Datainsamling pågår under våren 2023 för att sedan analyseras. Beroende på resultatet skulle forskningen kunna leda till ett förbättrat sätt att bedöma och påverka risken att äldre faller.

– Kanske kan fallriskbedömningar kompletteras med kognitiva test, och kanske kan träning för att förebygga fall ha inslag av kognitiv träning om det visar sig ha en positiv effekt. Det är ett ganska outforskat ämne trots att det berör väldigt många, säger Jimmy Falk.

Forskare söker fler över 70 år som vill delta i studien – både personer som upplever kognitiv svikt, till exempel sämre minne, och deltagare som inte gör det.

Kontakt: Jimmy Falk, forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, jimmy.falk@ltu.se, 0920-49 29 02

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se