Vilka stödinsatser och interventioner är effektiva, och hur kan socialtjänstens arbetssätt förbättras? Nu beviljar Forte finansiering till 13 klient- och praktiknära forskningsprojekt inom socialtjänstens verksamhetsområden. Totalt fördelas 66 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Varje år får omkring 800 000 personer insatser från kommunernas socialtjänst, som bland annat omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättningar.

– Socialtjänstens verksamheter är en central del av vårt välfärdssystem, det yttersta skyddsnätet som ska stödja och hjälpa människor i svåra och utsatta situationer. Men det är också ett område där det behövs kunskapsutveckling, så att människor kan känna sig trygga i att det stöd och de insatser socialtjänsten erbjuder är effektiva, säger Isabelle Carnlöf, programansvarig för Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning.

Det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning startade 2016 och syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Forskningsprogrammet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera samhällsutmaningar genom en kraftfull satsning på forskning och innovation.

Nu fördelar Forte 66 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt inom området. Finansieringen beviljas genom en utlysning som programmet genomförde i slutet av 2021. De beviljade projekten spänner över stora delar av socialtjänstens områden och omfattar bland annat beroendevård, hemtjänst, hemlöshet och funktionshindersomsorg. Mer än hälften av de beviljade projekten har fokus på barn och ungdomar i olika svåra situationer.

I ett projekt, som genomförs vid Karolinska Institutet, ska forskare utveckla och utvärdera en intervention för att ge stöd åt en starkt missgynnad grupp i samhället: barn till fängslade föräldrar. Barn till fängslade föräldrar löper högre risk för en mängd hälsorelaterade problem och egen brottslighet, men i Sverige finns i dag inga vetenskapligt utvärderade insatser för denna grupp. Målet med projektet är att den intervention som tas fram ska kunna integreras i socialtjänstens befintliga verksamhet. Interventionen ska också omfatta icke-frihetsberövade vårdnadshavare till barnet.

Ett annat av de beviljade projekten genomförs vid Jönköping University och ska undersöka betydelsen av boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Trots att boendestöd är den vanligaste formen av insats till personer med svår psykisk sjukdom saknas kunskap om vilka effekter insatsen har. Är det en meningsfull form av stöd som leder till en ökad självständighet för brukaren? Denna fråga ska undersökas genom en kombination av kvantitativ analys, intervjuer med brukare och deras anhöriga, samt observationsstudier av möten mellan boendestödjare och brukare.

– Projekten bidrar alla med viktiga pusselbitar till det gemensamma arbetet mot en kunskapsbaserad socialtjänst. Att projekten bedrivs i samverkan mellan forskare och praktiker innebär också att de direkt bidrar till ett ökat utbyte mellan forskningsvärlden och socialtjänstens praktik och på så vis stärker och bygger relationer som kommer vara viktiga i framtidens socialtjänst, säger Isabelle Carnlöf.

De beviljade projekten startar i april 2022 och pågår fram till 2025. En lista över samtliga beviljade ansökningar, inklusive projekttitel och projektledare, finns här

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:
Marie Lann
Telefon:
+4670 648 85 71
Epost:
marie.lann@forte.se