Forskning om psykisk hälsa är ett brett område med många viktiga frågor att besvara, vilket Forte uppmärksammar särskilt i dag på Världsdagen för psykisk hälsa. För att komma närmare ett samhälle med god och jämlik psykisk hälsa för hela befolkningen driver Forte sedan 2021 ett nationellt program inom området. Nu har Forte fastställt vilka forskningsbehov som ska prioriteras i en strategisk forskningsagenda.

I den senaste forskningspolitiska propositionen listade regeringen ett antal samhällsutmaningar i behov av forskning. Forte har utifrån detta kartlagt kunskapsluckor och forskningsbehov rörande psykisk hälsa.

– Vi vill att den forskning vi stödjer ska komma människor och verksamheter till nytta. För att få med de viktigaste forskningsbehoven i agendan har vi samlat 280 representanter från civilsamhället, myndigheter och professioner inom vårdsektorn och forskarsamhället som alla har bidragit med sin expertis. Gensvaret har varit enormt. Vi hoppas nu att den forskning programmet finansierar ska fylla viktiga kunskapsluckor inom bland annat främjande och förebyggande arbete, och effektiva insatser för behandling av psykisk ohälsa, säger Lidija Kolouh, ansvarig för forskningsprogrammet på Forte.

Totalt har Forte identifierat fyra prioriterade områden:

  • Forskning om den psykiska hälsan och ohälsans orsaker, mekanismer och utveckling.
  • Forskning om främjande, förebyggande och tidiga insatser för psykisk hälsa.
  • Forskning om välfärdssystemets organisation och struktur relaterat till psykisk hälsa.
  • Praktiknära forskning om effektiva insatser, metoder och behandlingar vid psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Sedan starten av forskningsprogrammet har Forte finansierat fleråriga forskningsbidrag kring barns och ungas psykiska hälsa, och under 2023 har två utlysningar öppnat. Den ena avser välfärdssystemets organisation och struktur, den andra avser psykisk hälsa i relation till ett hållbart arbetsliv. Forskningsprogrammet har även varit medfinansiär till en nordisk utlysning om pandemins påverkan på barn och unga, och ingår i en internationell utlysning kring välmående.

Fler utlysningar öppnas framöver

– Vi kommer fortsätta att öppna utlysningar som är relevanta för samhällets utmaningar inom våra prioriterade forskningsområden. Många samhällsutmaningar är komplexa, och människors hälsa, arbete och välfärd är sammanflätade och påverkas av förhållanden i olika samhällssektorer. Den forskning vi finansierar ska därför ha en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell ansats, och vara praktik- och klientnära när så är relevant, säger Lidija Kolouh.

För att bidra till att evidensbaserad kunskap når ut i samhället kommer programmet också att arbeta aktivt och integrerat med kommunikation och dialog, till exempel genom att genomföra aktiviteter för att samla och sprida forskningen från programmet.

Strategisk forskningsagenda för psykisk hälsa – Forte

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Syftet med dagen, som Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom, är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Temat för 2023 är ”Hälsa för alla”

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde. Vi främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från vår vision om morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.
www.forte.se

Presskontakt:
Michelle Bornestad
Telefon:
073-0949958
Epost:
michelle.bornestad@forte.se