Forte beviljar 330 miljoner kronor till 70 nya forskningsprojekt med betydelse för samhället och människors liv inom ramen för den årliga utlysningen av projektbidrag. Forskningsfältet psykisk hälsa beviljas samtidigt 46 miljoner kronor fördelat på två satsningar, bland annat kring hur vi bäst stödjer människor till återgång i arbete efter sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa.

Önskar du som journalist komma i kontakt med någon forskare eller oss på Forte? Hör av dig till Michelle Bornestad, pressansvarig på Forte.

Årliga utlysningen av projektbidrag

Detta är en forskarinitierad utlysning inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Vissa teman går att urskilja bland forskarnas ansökningar, som speglar några av våra största samhällsutmaningar just nu.

– Ett problemområde som adresseras i flera av de finansierade projekten är kriminalitet. Under de senaste åren har Sverige sett en kraftig ökning av grovt gängrelaterat våld, där allt yngre personer utgör både förövare och offer. Flera projekt kommer på olika sätt bidra till att öka kunskapen om kriminalitetens orsaker, brottsförebyggande arbete och riskfaktorer för att hamna i brottslighet, säger Jonas Björck, generaldirektör för Forte.

Det behövs även mer kunskap om den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Ett antal av de finansierade forskningsprojekten fokuserar på olika aspekter av barns och unga vuxnas psykiska hälsa, inklusive förekomst, konsekvenser och förebyggande insatser.

– När ojämlikheten i samhället ökar blir arbetslivet alltmer segregerat. Vi har ett antal forskningsprojekt som kommer att söka svar på hur vi skapar ett inkluderande arbetsliv med likvärdiga villkor för alla. Det handlar bland annat om olika gruppers förutsättningar att delta aktivt i samhället och på arbetsmarknaden, säger Jonas Björck.

Utlysningar inom forskningsprogrammet för psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett prioriterat forskningsområde hos Forte. Sedan 2021 driver vi ett nationellt forskningsprogram för att öka kunskapen och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen i Sverige. Under 2023 har programmet genomfört två utlysningar – nu får flera nya forskningsprojekt finansiering.

Forskning om sjukfrånvaro och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan har därför etablerat ett forskningssamarbete för att bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till hållbar återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Totalt handlar det om drygt 42 miljoner kronor fördelar på nio forskningsprojekt.

– Genom dessa forskningsprojekt får både hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Försäkringskassan mer kunskap för att värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen, ger trygghet och adekvat stöd till enskilda över tid och bidrar till ett starkare samhälle, säger Matilde Millares, utrednings- och forskningsstrateg på Försäkringskassan.

Sammanhållna och samordnade vård- och omsorgsinsatser

Programmet för psykisk hälsa pekar ut fyra prioriterade forskningsområden i behov av kunskap och utveckling. Ett av dessa är organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn, där det finns ett tydligt behov av mer sammanhållna och samordnade vård-och omsorgsinsatser i de välfärdssystem som vi alla är en del av.

Nu har arbetet med fyra forskningsöversikter beviljats medel om sammanlagt fyra miljoner. Syftet är att sammanställa forskning om hur organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn är kopplat till den psykiska hälsan bland klienter och medborgare.

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde. Vi främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från vår vision om morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.
www.forte.se

Presskontakt:
Michelle Bornestad
Telefon:
073-0949958
Epost:
michelle.bornestad@forte.se