Det behövs mer vetenskaplig kunskap för att utveckla och förbättra socialtjänstens insatser och stöd. Nu stärker Forte forskningen på området med 47 miljoner kronor.

Hur kan stödet till unga som går från samhällsvård till ett självständigt liv stärkas? Och hur kan utmaningarna med bostadsförsörjningen lösas? Det är frågor som ett par av de totalt 20 forskningsprojekten som beviljats medel ska svara på.

I utlysningen efterfrågade Forte klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Några av de särskilt prioriterade områdena för utlysningen var forskning om effekter av interventioner, metoder för att utreda individers behov av insatser samt socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser.

Utlysningen är en del av det tioåriga nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för.

Totalt 86 ansökningar skickades in till Forte. Av dem beviljades nio projekt, tre nätverk, sex planeringsbidrag och två systematiska översikter. Totalt 47 miljoner kronor fördelas på de olika bidragsformerna.

Det är många angelägna forskningsfrågor som kommer att belysas de kommande åren och som vi hoppas ska kunna bidra med värdefull kunskap till socialtjänsten och leda till förbättringar för dem som tar del av socialtjänstens insatser och stöd, säger Stella Jacobson, programansvarig för Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning.

En av dem som beviljats medel är Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö universitet, och ansvarig för projektet Nätverk för forskning i boende och välfärd.

– Detta stöd möjliggör att vi bygger och stärker ett nationellt forskarnätverk kring bostadssociala frågor. I en tid av bostadsbrist, bostadsojämlikhet och segregation behöver bostadsfrågan återfå en central position i den svenska välfärdsutvecklingen. Stödet skapar förutsättningar för ett brett flervetenskapligt kunskapsutbyte men också mellan forskare, praktiker, experter och andra aktörer som fokuserar sociala aspekter av bostadsförsörjningen, säger han.

Det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning är en del av regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation som går att kan läsa mer om här.

En lista över samtliga beviljade projekt, inklusive projekttitel och projektledare finns här.

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:
Marie Lann
Telefon:
+4670 648 85 71
Epost:
marie.lann@forte.se