Under den pågående pandemin har äldreomsorgen hamnat i fokus. Problemen som uppmärksammats har varit många. För att utveckla och förbättra äldreomsorgen behövs mer kunskap. Forte utlyser därför medel till forskning som kan möta utmaningarna på området.


Hållbara hälso- och välfärdssystem är viktigt för samhällets beredskap och förmåga att hantera utmaningar, något som den pågående coronapandemin tydligt har visat. För att på ett bättre sätt möta de utmaningar och problem som uppmärksammats inom äldreomsorgen, finns det behov av ny kunskap, men också av att säkerställa att den kunskap som finns kan komma till nytta.

I utlysningen välkomnar Forte ansökningar som kan bidra med kunskap kring aktuella frågor rörande äldreomsorgen med tydlig koppling till effekter och konsekvenser av covid-19. Det kan vara frågor som rör organisation, bemanning, arbetsvillkor för personalen samt effekter av olika insatser, men även boendeformer och stöd utifrån äldres perspektiv och upplevelser, liksom de anhörigas roll och anhörigstöd.

– För oss är det angeläget att den forskning vi finansierar bidrar till en god samhällsutveckling. Genom den här utlysningen hoppas vi få fram ny kunskap som kan bidra till att förbättra och utveckla äldreomsorgen och i förlängningen också bidra till ökad beredskap inför framtida kriser, säger Sofie Wallerström, ansvarig för utlysningen på Forte.

Utlysningen görs inom ramen för det tioåriga nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för. Den totala budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen här

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:
Marie Lann
Telefon:
+4670 648 85 71
Epost:
marie.lann@forte.se