Olika aktörer har vitt skilda uppfattningar om hur vildsvinsstammen ska hanteras. I ett nytt projekt i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet analyseras hur olika intressen kan samordnas för att på bästa sätt förvalta en naturresurs som inte känner några administrativa gränser.

De senaste decenniernas lavinartade tillväxt av den svenska vildsvinsstammen har medfört både negativa och positiva effekter för människan. Vildsvin bökar upp jordbrukares odlingar, villatomter och golfbanor, de sprider sjukdomar och förorsakar trafikolyckor. Samtidigt har jägare fått ett nytt jaktdjur. Köttet är ett bra och klimatsmart alternativ och vildsvin bidrar till den biologiska mångfalden.

Det pågående projektet syftar till att bättre förstå hur olika aktörers intressen kring vildsvinsstammen kan samordnas för att uppnå ett för det gemensamma bästa optimalt resultat. En särskild utmaning för samordningen jämfört med många andra naturresurser är att vildsvin förflyttar sig.
– En skog står ju där den står. Vildsvin rör sig över administrativa gränser, säger Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitetet och projektledare för ”Att förvalta en rörlig resurs: möjligheter till, och hinder för, kollektivt handlande i svensk vildsvinsförvaltning”.

Nyligen fattade Naturvårdsverket beslut om en ny förvaltningsplan med målet att stärka samordningen av de olika intressen som berörs av vildsvinsstammen. I en delstudie i projektet kommer forskarna att göra en institutionell analys av den nya planen och dess förutsättningar att stärka samordningen.

Konkreta råd för vildsvinsförvaltning

I en annan del av projektet kommer såväl de formella som informella strukturerna som reglerar förvaltningen av vildsvinsstammen att analyseras. Detta kommer att göras genom intervjuer med olika aktörer, däribland tjänstemän, markägare och intresseorganisationer. Vidare ska nätverket kring vildsvinsförvaltningen kartläggas. Vilka aktörer har kontakt med varandra, hur ofta och på vilka sätt samarbetar de? Hela projektet ska utmynna i en analys av vilka möjligheter och hinder som finns för en mer effektiv samordning och hur identifierade hinder kan övervinnas.
– Målet är att kunna ge aktörerna konkreta råd för en effektiv vildsvinsförvaltning. Men förhoppningen är också att vi ska kunna ge ett teoretiskt bidrag på en mer övergripande nivå som går att generalisera till andra områden om effektiv och legitim förvaltning av rörliga naturresurser, säger Charlotta Söderberg.

I projektet deltar, förutom Charlotta Söderberg, Moa Dahlberg, doktorand, och Simon Matti, professor, båda i statsvetenskap. Projektet har erhållit medel från Naturvårdsverket om cirka två miljoner kronor under en period av två år.

Vid frågor, kontakta:
Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitetet, tel 0920-49 23 83, charlotta.soderberg@ltu.se

Den bifogade pressbilden på Charlotta Söderberg (se nedan) får användas fritt i redaktionella sammanhang.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se