Avgiftsfri kollektivtrafik är en omdebatterad fråga som inte minst är på tapeten i valårstider. I sommar reser många ungdomar gratis med kollektivtrafiken i Sverige, men om du som ung behöver betala för biljetten eller inte beror på var du är bosatt.

Avgiftsfri kollektivtrafik är en återkommande åtgärd i Sverige, men utan en nationell strategi för hur avgiftsfri kollektivtrafik ska se ut finns det ingen kontinuitet gällande vem som får resa gratis, när och var, eller hur det ska finansieras.

I år satsar Region Stockholm på att uppmuntra goda resvanor och få fler unga att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin genom att införa kostnadsfria sommarlovskort för ungdomar födda 2004–2010 som är folkbokförda i Stockholms län. Även i Västra Götaland får ungdomar folkbokförda i vissa kommuner resa fritt under sommaren.  Förra året beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att erbjuda de skånska kommunerna en ungdomsbiljett som ger fria resor året om i hela länet för resenärer i högstadie- och gymnasieåldern.

– Fritt resande kan stärka ungdomarnas självständighet. Oavsett vad föräldrarna har för resurser så ska ungdomarna kunna ta sig till och från sina fritidsaktiviteter och kompisar, säger Rickard Wendel, affärs- och försäljningsansvarig på Skånetrafiken.

Även om förväntningarna är höga är det inte självklart att avgiftsfri kollektivtrafik bidrar till mer hållbart resande.  Författarna bakom K2-rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik för alla menar att det finns en risk att det ökade resandet med kollektivtrafiken kommer från resenärer som annars hade gått eller cyklat. Konsekvensen riskerar därför att bli ökade kostnader för det offentliga och negativa effekter för miljö och hälsa.

Vad som står klart är att det saknas ett gemensamt förhållningssätt för i vilken utsträckning ungdomar och andra målgrupper ska få resa gratis med kollektivtrafiken i Sverige.

– Det kommunala självstyret ger frihet till kommuner och regioner att själva fatta beslut om åtgärder man tror är bra för sina medborgare. Samtidigt finns det en poäng med att säkerställa en viss likvärdighet inom landet eller inom en region. Det är en balansgång. Vi tenderar att acceptera en del skillnader men inte allt för stora sådana, säger John Hultén, föreståndare för K2 och medförfattare till rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik för alla.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. Läs mer på k2centrum.se

Kontakt:
Ebba Wihlborg, kommunikatör K2
0722052989
Ebba.wihlborg@k2centrum.se