Epidemiologiska studier har visat ett klart samband mellan ökade luftföroreningshalter och luftrörsbesvär. Astmatiker förefaller vara speciellt känsliga. För att utreda vilka mekanismer som ligger bakom dessa negativa hälsoeffekter utsattes friska och astmatiska individer för dieselavgaser eller ozon (två vanliga luftföroreningar) i en exponeringskammare. Två timmars exponering för dieselavgaser, med halter som förekommer i vår omgivning, medförde en sänkning av lungfunktionen hos både friska och astmatiker. Hos friska gav dieselavgaserna även upphov till en luftvägsinflammation. Hos individer med lindrig astma gav dieselavgaserna däremot inte någon luftvägsinflammation vid undersökningstillfället. Exponering för ozon under två timmar orsakade lungfunktionsnedsättning samt luftvägsinflammation hos både friska och astmatiska individer. Hos astmatiker som dagligen använde luftrörskortison gav ozon en påtaglig ökning av antalet mastceller i luftvägsslemhinnan. Dessa celler kan utsöndra flera substanser som irriterar luftrören och försämrar astmasjukdomen.

Sammanfattningsvis konstaterades betydande skillnader i luftvägseffekter av dieselavgaser och ozon hos friska och astmatiska individer. Dessa skillnader beror troligen på att astmatikerna redan från grunden har en för sin sjukdom karakteristisk luftvägsinflammation. Fynden bidrar till förståelsen om hur luftföroreningar påverkar luftvägarna hos både friska och astmatiker. Förhoppningsvis leder resultaten från dessa studier till framtida förbättringar på flera områden, t.ex. avgasrening, luftföroreningsgränsvärden samt det medicinska omhändertagandet av astmatiker, och på så sätt minimera de skadliga effekterna av luftföroreningar.

Avhandlingen har titeln ”Differential Airway Inflammatory Responses to Ozone and Diesel Exhaust In Healthy and Asthmatic Subjects”. Svensk titel ”Olika luftvägseffekter av dieselavgaser och ozon hos friska och astmatiska individer”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor John Balmes, San Fransisco, USA.

Nikolai Stenfors är leg. läkare och arbetar vid lungkliniken, Östersunds sjukhus. Han finns på tel. 063-153000, e-post: nikolai.stenfors@jll.se