Detta tillstånd, gallsyramalabsorption, kan numera diagnosticeras med en
enkel isotopmetod. Av 94 patienter som remitterats för svår kronisk diarré,
hade nästan hälften gallsyramalabsorption. De patienter som hade
gallsyrarubbningen hade svårare besvär än de med annan orsak. Patienternas
besvär kan behandlas effektivt med gallsyrabindande medicin, som oskadliggör
gallsyrornas negativa effekter.

Gallsyror deltar normalt i fettspjälkning i tunntarmen där de sedan
återupptas till blodet.

Mikroskopisk grovtarmsinflammation är en nyupptäckt grupp av sjukdomar där
patienten drabbas av kronisk, vattnig diarré. Tillståndet syns enbart vid
mikroskopisk undersökning av vävnadsprov. I avhandlingen visas att
gallsyramalabsorption egendomligt nog ofta finns med och förvärrar besvären
för dessa hårt drabbade patienter. En stor andel även av dessa patienter har
god effekt av gallsyrabindande medicin.

Patienter med mikroskopisk tarminflammation har efterundersökts efter 4-5
år. Oftast fanns viss inflammation kvar men, till skillnad mot den vanligare
ulcerös kolit, fanns det inget som tydde på att den mikroskopiska
inflammationen medfört ökad risk för cellförändringar eller cancer.

Leg läk Kjell-Arne Ung, tel 0500-43 10 00, fax 0500-43 25 39,
e-post: k.ung@telia.com

Handledare: Hasse Abrahamsson, tel 031-342 10 00, fax 031-82 21 52
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, institutionen för invärtesmedicin, avd för internmedicin
Avhandlingens titel: On the role of bile acids in chronic diarrhoea.
Avhandlingen försvarades fredagen den 23 februari

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851