Avhandlingen behandlar det så kallade gatuvåldet. Mer specifikt riktas intresset mot den betydelse staden som plats har för gatuvåldet och mot vad som sker i det sociala samspelet mellan gärningsman och offer. För att finna de mekanismer som ger upphov till våld och hur våldet tar sig uttryck i konkreta fall har Johansson intervjuat dömda våldsverkare, studerat domstolsprotokoll samt gjort statistiska och rumsliga analyser.

Studien lyfter fram en rad såväl fysiska som sociokulturella egenskaper för att förklara den betydelse staden som arena har för gatuvåldet. Gatan utgör den huvudsakliga sociala arenan för att få erkännande från omgivningen och det primära medlet för att få detta erkännande är att använda våld. Som våldsframkallande mekanism poängteras bland annat stadens fysiska organisering som till exempel om det finns gångstråk med många människor i rörelse, vikten av gränskontroller såsom vakter i en krogkö, samt om det finns områden i staden som olika grupper ser som viktiga revir eller mötesarenor, till exempel torg med nattöppna restauranger och liknande.

Johanssons avhandling visar också den betydelse som störningar i det sociala samspelet har för att en kontakt mellan gärningsman och offer ska resultera i våld. Det kan exempelvis handla om att den ena parten uppfattar en gest eller en blick som nedlåtande. Vikten av respekt och heder, utanförskap, samt det sociala samspelets rituella karaktär lyfts också fram som betydelsefulla faktorer för att förklara varför det sociala samspelet mellan gärningsman och offer resulterar i våld.

Björn Johansson disputerar för filosofie doktorsexamen 14 december 2001, klockan 12 i Hörsal C, Långhuset, Örebro universitet.

För mer information kontakta Björn Johansson på telefon 019-30 35 02.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470