Det har ofta antagits att liberalisering leder till att småskaliga verksamheter växer, och därmed minskad fattigdom, samt att sociala nätverk förbättrar inkomster och skyddar de fattiga mot ekonomiska påfrestningar.

Studien visar att villkoren för de flesta småföretagare har försämrats och deras mycket osäkra tillvaro kan liknas vid ”att gå på lina”. Försämrade levnadsvillkor, skapade av rådande politik, undergräver de fattiga människornas sociala nätverk. Resurserna räcker inte till att hjälpa andra. Vissa individer kan inte längre räkna med något stöd. Livsmedelssäkerheten har då försämrats för de flesta i staden. Dessutom läggs bördan för att stödja svaga individer mer och mer på kvinnor och många tvingas in i ojämlika relationer för att nå någon säkerhet i tillvaron.

De fattiga är dock inte passiva. Ilda Lourenço-Lindell skildrar deras strategier i Guinea-Bissaus huvudstad och deras kamp för att förbättra sina villkor och sin position i sociala nätverk. Denna kamp gäller inte minst de oskrivna regler som utvecklas i en förmodat ”avreglerad” ekonomi, regler som också påverkar villkoren för dessa grupper. Avhandlingen tar upp frågor som är särskilt intressanta mot bakgrund av nuvarande globala avregleringstrender och den aktuella debatten om globaliseringens konsekvenser för fattigdom, jämställdhet och begränsningar för tillväxt.

Doktorsavhandlingens titel: Walking the tight rope: informal livelihoods and social networks in a West African city.

Avhandlingen har utsetts till bästa samhällsvetenskapliga avhandling läsåret 2001/02 vid Stockholms universitet av Högskoleföreningen i Stockholm.

Ilda Lourenço-Lindell kan nås på e-post ilda.lindell@humangeo.su.se eller tfn 08-16 48 40, 08-96 48 57, mobil 073-90 444 55.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: