Det råder stor brist på farmaceuter i hela landet och främst i
storstäderna. Bristen är mest akut för receptarier, ca. 300 vakanser i
dagsläget. Denna siffra förväntas öka med ca. 500 platser fram till år
2003.

För att möta denna brist på receptarier ansökte Göteborgs universitet, i
november 1999, om att få starta en receptarieutbildning. Den i ansökan
föreslagna utbildningen omfattade 120 poäng som motsvarar 3 års
heltidsstudier. Detta innebar en utökning av den tidigare
receptarieutbildningen som omfattar 80 poäng eller 2 år. Denna ökning av
utbildningen ansågs nödvändig på grund av de förändringar som skett i
receptariernas arbetssituation. En ständig ökning av mängden nya läkemedel
på marknaden och de senaste decenniernas kunskapsexplosion inom de
biomedicinska vetenskaperna ställer högre krav på receptarierna idag. Det
har också skett en förskjutning av receptariens huvudsakliga
arbetsuppgifter från blandande av läkemedel mot en mer rådgivande och
informerande funktion både vad gäller receptbelagda läkemedel och läkemedel
för egenvård.

Dagen före midsommar i år hörsammade utbildningsdepartementet de råd och
förslag som lagts fram, både från nuvarande och blivande lärosäten och från
Apoteket AB och de farmaceutiska fackföreningarna, att utöka
receptarieexamen med 1 år (40 poäng). En ny examensordning för
receptarieexamen inrättades i form av ett 120 poängs program, med
inriktning mot läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och vetenskaplig
dokumentation.

I maj 2000 utannonserade Göteborgs universitet antagning till ett
receptarieprogram/filosofie kandidat program i farmaci på 120 poäng. Över
200 studenter sökte till det nya programmet, varav 172 var behöriga. Av
dessa antogs 48 studenter som startade sin utbildning den 1 september i år,
trots att Högskoleverket då ännu inte hade givit sitt besked i
examensfrågan.

Nu har alltså Högskoleverket äntligen gett Göteborgs universitet rätt att
utfärda receptarieexamen vilket innebär att dessa 48 modiga och tålmodiga
studenter kommer att ha möjlighet att ta ut både en yrkesexamen som
receptarie och en fil. kand.examen i farmaci när de är klara med sin
utbildning efter vårterminen 2003. Dessa studenter kommer, tillsammans med
35 studenter från Kalmar högskola, därmed att vara de första som examineras
ut enligt den nya 3-åriga receptarieexamensordningen. De nya receptarierna
kommer att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden, inte bara för
apoteken utan också för läkemedelsindustri, produktionsenheter och
myndigheter.

Kristina Sundell
Biträdande utbildningsledare med ansvar för receptarieprogrammet
Göteborgs universitet
Telefon: 031-773 36 71
E-post: kristina.sundell@rossini.zool.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851