Han undersöker gränserna för tillståndspliktig bankrörelse utifrån tre teman. Det första tar sikte på innebörden av begreppet bankrörelse, det andra avhandlingstemat rör de intressen som motiverar särregleringen av banker i förhållande till andra företag och det tredje temat avser bankrörelsebegreppets omfattning i ljuset av det bankrättsliga regelsystemets funktion. I avhandlingen berörs vidare pågående lagstiftningsarbete samt utgångspunkterna för detta arbete. Särskilt intresse ägnas den förändrade syn på den finansiella lagstiftningen som präglar den översyn av regelverket som för närvarande pågår.

Avhandlingens titel: Bankrörelse – Risker och riskhantering i banker.
Läs mer om avhandlingen på www.juridicum.su.se/
jurweb/forskning/avhandlingar/civil/henricfalkman.htm

Henric Falkman nås på tfn 08-16 19 34, e-post: henric.falkman@juridicum.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: