En Mölna-Elegi är ovanlig på många sätt – den har en tillkomsttid på över tjugo år och är författad inte bara på svenska utan också på latin och grekiska. Här finns även mer eller mindre förvanskade citat från olika håll i världslitteraturen, insprängda i Ekelöfs egen text, som ofta är svindlande vacker. En Mölna-elegi innehåller dessutom olika antika bildillustrationer. Resultatet är en intertextuell ekogrotta och ett veritabelt allkonstverk, som helt följdriktigt har framförts som hörspel i radio.

Tolkningar av diktverket har ofta tagit fasta på Ekelöfs egna uttalanden eller på andra verk som kan tänkas ha påverkat Ekelöf. Men man kan också läsa och förstå mycket av dikten utan att känna till poetens egna avsikter, eller vara särskilt bevandrad i litteraturhistorien. I sin avhandling vid institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet visar språkvetaren Ulf Larsson hur själva det språk som finns i diktens bygger upp olika motiv i Ekelöfs text. De motiv Ulf Larsson undersöker är de fyra elementen eld, luft, vatten och jord, som både tydligt och mer fördolt finns i dikten. Det visar sig att de olika ord som gestaltar dessa fyra motiv har mycket gemensamt. Bland annat kan de ofta kan relateras till arketypiska motsatser som rörelse–vila, värme–kyla och mjuk–hård. Detta gör bland annat att texten på ett suggestivt vis låter läsaren ana en enhet av närmast religiöst-mystiskt slag bortom de fyra elementen, vilka på textytan tvärtom ofta framstår som några slags åtskilda antagonister. Detta kosmiskt färgade motiv är centralt i hela Ekelöfs författarskap och dess tematik, och i avhandlingen, som är den första språkvetenskapliga avhandlingen om Ekelöf, anlägger Ulf Larsson ett semantiskt och ovanligt perspektiv för att visa hur motivets arkitektur ser ut.

Doktorsavhandlingens titel: De fyra elementen. Ett semantiskt motivstudium i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi.

Disputationen äger rum onsdag den 26 maj kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Gunnar Persson, Luleå tekniska universitet.

Ulf Larsson nås på telefon 08 – 644 51 42, 08 – 16 43 09 eller e-post: Ulf.Larsson@nordiska.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: