Lena Larsson Lovén har i sin avhandling studerat romerska gravreliefer som på olika sätt anknyter till romersk textilframställning från ca 50 f Kr till omkring 250 e Kr. De män och kvinnor som finns avbildade i denna slags gravkonst hörde inte till några högstatusgrupper och finns mycket sällan omtalade i den antika litteraturen. Författarna var i första hand intresserade av den sociala eliten. Genom det bildmaterial som avhandlingsförfattaren studerat, kan vi idag få viss kunskap om värderingar i andra sociala skikt än eliten, t ex att även ett ”lågstatusyrke” kunde vara status-skapande i vissa grupper. Detta är en skillnad jämfört med elitens synsätt. Synen på manligt och kvinnligt i allmänhet, och mäns och kvinnors förhållande arbete och ekonomi som fanns i det romerska samhället, har dessutom haft bärighet långt efter den antika periodens slut och i flera senare samhällssystem.

Arbete med textilier var i det antika Rom av tradition ansett som en ”kvinnlig syssla” och i idealbilden av kvinnor var kunskapen att spinna och väva två viktiga inslag. Viktigt var också att arbetet skulle utföras i hemmiljö och inte som ett yrke. En kvinna som spann och vävde i hemmet blev i många sammanhang liktydigt med en ”god” kvinna med hög moral.

Motsvarande koppling mellan män och textilier fanns aldrig. Denna ideologi återfinns också tydligt i gravkonsten. Där dominerar männen i antal och det är i första hand män som avbildas med symboler för olika yrken eller i olika arbetssituationer. Ibland förstärks bilden av mannen som yrkesarbetande och ekonomiskt framgångsrik genom att han är avbildad med en penningpåse i handen. För kvinnor användes aldrig den symbolen. Kvinnorna är färre till antalet och syns regelbundet avbildade i hemmiljö med sländor och garnnystan, utan någon direkt koppling till ett yrke. För män kunde ett yrke ge status men för kvinnor tycks det snarast varit avsaknaden av ett yrke som gav dem status.

Avhandlingens titel: The imagery of textile making. Gender and status in the funerary iconography of textile manufacture in Roman Italy and Gaul.
Disputationen äger rum lördagen den 16 mars 2002 kl 10.15
Opponent: dr Suzanne Dixon, Sal T 307, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Närmare upplysningar kan fås av Lena Larsson Lovén, tel 031-773 49 18 (arb),
0709-31 99 58 (hem), e-post: lena.larsson@class.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851