En stor del av hittillsvarande forskning och utveckling som berör arbetslivsinriktad rehabilitering har haft sin utgångspunkt i ett individ- och symptomorienterat perspektiv. Fokus har därmed i hög grad kommit att ligga på medicinskt präglade frågeställningar. I avhandlingen, Practical pain management: Professional and organisational perspectives, belyser Kerstin Thunberg vård- och rehabiliteringspersonalens behov av nya synsätt och organisationsformer. Ett centralt budskap i avhandlingen är att kronisk smärta är ett sammansatt fenomen som utvecklas i ett samspelsförhållande mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer under lång tid. Detta innebär att behandling och rehabilitering också måste utgå från en modell där medicinska, psykologiska och sociala faktorer beaktas i lika mån. I avhandlingen konstateras emellertid att behandling och rehabilitering många gånger tycks utgå från ett traditionellt tänkande och handlande, till frustration för såväl personal som patienter. De olika rehabiliteringsaktörerna har oftast en god teoretisk förståelse av hur patienternas behov bör mötas, men tradition och förlegad organisation medverkar till att det är svårt att omsätta insikterna i praktiken.

Avhandlingens titel: Practical pain management: Professional and organisational perspectives
Avhandlingsförfattare: Kerstin Thunberg, tel. 0554-31170(bost.), 054-221700(arb.)
e-post: kerstin@miljokommunikation.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Kerstin Ekberg, Linköping
Tid och plats för disputation: Fredagen den 13 september 2002, kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se