I dag svarar den avancerade hemsjukvården för omkring fem procent av all sjukvård i Sverige. De flesta av patienterna är cancersjuka som får palliativ vård i livets slutskede, men den avancerade hemsjukvården används också för att förkorta sjukhustiden efter operationer och vid olika slags rehabilitering.

Den avancerade hemsjukvårdens kraftiga ökning anses bland annat bero på att det funnits en föreställning om att den ger lägre vårdskostnader. Men genom att göra en samhällsekonomisk kalkyl, där även kostnaden för de anhörigas insats beräknas ,visar Agneta Andersson på tema Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet att hemsjukvård i många fall kan bli dyrare än traditionell sjukhusvård.

– I regel har hemsjukvården undersökts ur vårdgivarens perspektiv, konstaterar Agneta Andersson i sin avhandling. Genom att delvis ersätta yrkesutbildad vårdpersonal med obetalda anhörigvårdare kan det tyckas logiskt att anta att sjukvårdskostnaden sjunker. Men undersöker man kostnaderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv måste man ta hänsyn till konsekvenserna för alla inblandade.

I den avancerade hemsjukvården är de anhörigas insats betydelsefull, och för många patienter en förutsättning för att de ska kunna vårdas i hemmet.

I avhandlingen presenteras även en studie som jämför rehabilitering i hemmet efter stroke med motsvarande rehabilitering på sjukhus. Den visar att rehabiliteringen i hemmet medför kostnadsökningar för kommunen eftersom den bekostar bland annat hemtjänst och särskilt boende som inte behövs när patienten är inlagd på sjukhus.

– Internationella studier hävdar ofta att hemrehabilitering och sjukhusrehabilitering är likvärdiga alternativ. Då är sällan den informella vården medräknad eller värderad, säger Agneta Andersson. Samtidigt påpekar hon att flera studier visar att både patienter och anhöriga är mer nöjda med hembaserade vårdalternativ.

I avhandlingen har hon slutligen jämfört två olika slags syrgasbehandlingar i hemsjukvården.

– Ofta jämförs en teknologi inom hemsjukvården med en motsvarande som används vid sjukhusvård. Men det finns också stora skillnader i hur vården kan bedrivas inom hemsjukvården, som också påverkar både kostnader och behandlingseffekt.

Agneta Anderssons studier är gjorda i bland annat Östergötland, som sedan 70-talet varit en föregångare när det gäller svensk hemsjukvård.

Avhandlingen heter Health economic studies on advanced home care. Disputationen sker den 22 november. Opponent är professor Per Gunnar Edebalk vid Lunds universitet.

Agneta Andersson går att nå per telefon 013-28 44 65 och e-post agnan@ihs.liu.se.