Detta är en av de första studierna som visar att ozonexponering är
förknippad med ökad förekomst av astma.

Blekeriarbetarna har i samband med olyckstillbud kortvarigt exponerats för mycket höga halter av ozon, troligen över 1000 ppb. Bland de högst
exponerade arbetarna hade 18 procent astma som debuterat i vuxen ålder
jämfört med 3 procent bland ej exponerade kontrollpersoner. De exponerade hade också ökad förekomst av andra luftvägssymptom som pip i bröstet och näsbesvär.

En studie av hälsoeffekter hos blekeriarbete visar att de som rapporterat den högsta exponeringen för ozon, som används som blekmedel för pappersmassa, har ökad förekomst av symptom från luftvägarna och astma.
Studien omfattar 228 blekeriarbetare och 63 kontrollpersoner från tre större massabruk i Sverige som undersökts med frågeformulär, lungfunktions undersökning och mätning av kväveoxid (NO) i utandningsluften.

Arbetarna har också ökad halt av kväveoxid i utandningen, vilket verkar vara en användbar markör för att identifiera personer med luftvägsinflammation, även om ytterligare studier behövs för att utvärdera dess roll. En studie
visar att det framför allt är personer med luftvägssymtom och samtidig allergibenägenhet som har förhöjda halter av NO.

Nitratrik mat kan missvisande ge upphov till förhöjda halter av kväveoxid i utandningsluft och bör undvikas eller registreras i samband med mätning av NO.

Leg läkare Anna-Carin Olin, tel 031-343 81 81, fax 031-40 97 28, e-post
anna-carin.olin@ynk.gu.se
Handledare doc Kjell Torén, tel 031-343 81 72, e-post kjell.torén@ymk.gu.se.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet, Institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för
internmedicin. Avhandlingens titel: ”Exhaled Nitric Oxide in epidemiological and experimental studies” Avhandlingen har försvarats.

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin, tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851