Klas Rikner har studerat olika sjukförsäkringsmodeller och människors inställning till sjukförsäkringen. Enligt en modell får så kallade ”lågriskindivider” betala en lägre sjukförsäkringspremie än ”högriskindivider”.
– Det visade sig att även de som kan förvänta sig en lägre premie i ett system där man betalar olika premier för sin sjukförsäkring, under vissa förutsättningar föredrar att alla betalar samma premie, säger Klas Rikner. Man är alltså hellre garderad mot en osäker framtid och betalar en något högre premie även när man inte utnyttjar socialförsäkringssystemet i någon högre grad.

Klas Rikner har också låtit människor ta ställning till olika typer av karensdagssystem. Det rör sig om tre kostnadsneutrala system; ingen karensdag och 65 procents sjukersättning, en karensdag och 75 procents ersättning och ett system med 90 procents ersättning efter tre karensdagar.
-– Drygt hälften av de tillfrågade föredrog systemet med en karensdag och 75 procents ersättning, säger Klas Rikner som tror att resultatet till stor del kan bero på att människan föredrar det invanda.

En annan del av undersökningen behandlar hur människor beslutar om de ska gå till jobbet eller sjukskriva sig vid sjukdom.
– Det visar sig att kostnaderna för sjukskrivning spelar en avgörande roll i det här sammanhanget, säger Klas Rikner. Nästan 20 procent av de svarande valde ibland att ta ut semester i stället för att sjukskriva sig, för att på så sätt undvika inkomstbortfall.

Klas Rikner har även undersökt en modell där man betalar ut full ersättning vid sjukfrånvaro.
– Det är inte uteslutet att det ibland kan vara bäst att helt och hållet ersätta inkomstbortfall, säger han. Om folk går till jobbet trots att de är sjuka kan de få en högre sjukfrånvaro i framtiden. I det långa loppet verkar trivseln och arbetsmiljön spela en avgörande roll för sjukskrivningsstatistiken.

Klas Rikner kan nås på följande telefonnummer: 031-773 2551, e-post: Klas.Rikner@cefos.gu.se
Avhandlingens titel är Sickness Insurance: Design and Behaviour
Disputationen ägde rum den 3 maj på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet