”Hur” står i fokus när Dominika V Polanska, docent i sociologi, ska leda ett projekt som ska studera engagemang och drivkrafter hos olika medborgarrörelser runtom Europa. Hur uppstår engagemanget, hur utvecklas det över tid när det samtidigt tvingas verka i tider av svår kris? Projektet görs möjligt med finansiering från Östersjöstiftelsen på 24,4 miljoner kronor.

− Vi lever i en tid där auktoritära strömningar alltmer fått fäste, vi har befunnit oss i en pandemi och vi står inför en klimatkris. Hur utövar människor sina rättigheter i sådana kristider? Det vill vi ta reda på. Hur reagerar vi kollektivt, vad är det som driver engagemang och hur upprätthåller man de samarbeten som finns såväl lokalt som nationellt och internationellt står i fokus, säger Dominika Vergara Polanska, docent i sociologi vid Södertörns högskola.

Olika föreningar och organisationer studeras

Under de sex år som projektet väntas pågå ska forskarna bland annat studera hur olika föreningar och organisationer arbetar, vilka relationer skapas och vilken roll de spelar. De kommer också intervjua föreningsaktiva och aktivister samt genomföra dokumentstudier. Forskarna kommer också studera lokala, nationella och internationella initiativ och samarbeten. Länder som ingår i studien är Polen, Ungern, Rumänien, Serbien, Tjeckien och Sverige.

− Vi kommer på plats ser hur medborgargrupper och civilsamhällesorganisationer arbetar, genom så kallade deltagande observationer. Det handlar till exempel om klimataktivister, organisationer som driver boendefrågor, allas lika rätt till staden man lever i, kvinnorättsfrågor eller tillgången till mat, säger Dominika Vergara Polanska.

Finaniseras av Östersjöstiftelsen

Projektet Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden har fått stöd från Östersjöstiftelsen inom ramarna för ett så kallat storprojekt. Det betyder att forskargruppen som söker måste bestå av minst fyra forskare med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Forskargruppen har beviljats drygt 24,4 miljoner kronor över sex års tid.

− Det som är intressant med det här projektet är att tidigare forskning utgått från en kontext och mall där civilsamhället i västvärlden är normen. Det är ovanligt att de här frågorna belyses utifrån ett östeuropeiskt perspektiv som går bortom denna norm. Flera av länderna bär dessutom på ett historiskt arv av auktoritära och repressiva stater. Hur man bygger tillit och solidaritet i en sådan kontext är ytterst intressant, säger Dominika Vergara Polanska.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Sophia Nilsson
forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se
072-210 14 53